Selvbetjening og tidsbestilling

Arkiv: Landbrug: Høring af miljøtilladelse af Burgårdevej 31, 8654 Bryrup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 9. marts 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøtilladelse af husdyrbruget på Burgårdevej 31, 8654 Bryrup.

Ejeren ønsker, at udvide den eksisterende slagtekalveproduktion og derfor søger om en § 10 tilladelse.

På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 115 tyrekalve og 112 ungtyr, i alt 42,80 dyreenheder (DE) der ønskes at udvide til 212 tyrkalve og 212 ungtyr, i alt 63,63 DE.
Der skal bygges en ny dybstrøelsesstald på 240 m2.

Kommunen har vurderet, at husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøtilladelsen af husdyrbruget sendes i 3 ugers høring fra den 16. februar 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde 300 m, samt ansøger.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøtilladelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 9. marts 2017.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Baiba Vestergaard på tlf. 89 70 20 99 eller på e-mail baiba.vestergaard@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen
[Tilladelse(pdf)]