Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for rammeområde 10-C-11 i Kommuneplan 2017-2028 i midtbyen.

Lokalplanområdet (rød streg) og kommuneplanramme 10-C-11 (blå-stiplet linje) er vist på nedenstående kort.

Eksisterende forhold
Kommuneplanramme 10-C-11 udlægger området til centerformål med bebyggelse i max. 2 etager langs Fredensgade og max. 3 etager for Torvecentret. Området er også indeholdt i kommuneplanens udpegning af arealer til højhusbyggeri. Området ligger også indenfor del af kommuneplanramme 10-O-01 for Torvet og Kirkepladsen som udlægger området til offentlige formål.

Ansøgning
Kommunen har modtaget ansøgning om en ombygning af tidligere Torvecenter, modernisering af etageboligerne mod Christian 8.s vej, højhusbyggeri i 23 etager ved Fredensgade/Christian 8.s Vej samt 4-7 etagers byggeri langs Fredensgade. Byggeriet kommer til at indeholde ca. 200 boliger samt liberale erhverv og detailhandel.

Byggeriet fremgår af nedenstående visualisering.

Visualisering af ny bebyggelse, Fredensgaard 

Fremtidig planlægning
Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse 10-C-11 hvad angår etageantal.

Silkeborg Kommune agter derfor at udarbejde et kommuneplantillæg for rammeområde 10-C-11 hvor der gives mulighed for de ansøgte byggerier. Projektet kræver også, at der udarbejdes lokalplan.

Før kommunen kan afgøre om, og hvordan projektet kan udføres, skal der udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (VVM). Rapporten skal beskrive projektet og dets konsekvenser for omgivelserne herunder:

  • Byens skala (højt byggeri)
  • Skygger og vind
  • Beskrivelse af støj, vibrationer og støvgener i anlægs- og driftsfasen
Både lokalplan og tillæg til kommuneplan skal miljøvurderes. Det vil sige, at kommunen også er pålagt at undersøge, hvilke konsekvenser planlægningen har på omgivelserne (miljøet). Det gøres med en miljørapport.

Da der er stort overlap mellem indholdet i miljøvurderingen af planerne og i miljøvurderingen af projektet, samles de i én rapport.

Lokalplan, tillæg til kommuneplan, miljørapport for planerne og miljøkonsekvensrapport for projektet udarbejdes og fremlægges sideløbende.

Har du bemærkninger?

Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen og de emner der skal miljøkonsekvensvurderes kna du benytte "Indsend svar" -knappen nederst på denne side, eller du kan sende en mail til "teknisk@silkeborg.dk" eller et almindelig brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Dine bemærkninger, ideér og forslag skal være kommunen i hænde senest 23. maj 2019.

Det videre forløb
Vi er i den indledende proces, og denne indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få indledende input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde.

I første omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget og i den senere politiske behandling af forslaget. Når byrådet har godkendt planforslaget, vil de sendes i en offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte byplanlægger Claus Christensen på claus.christensen@silkeborg.dk eller 89 70 20 82.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg
Jeg håber virkelig der bliver tænkt børn og grønne områder ind i det beton "fort" der er påtænkt at bygge. Der er absolut INGEN helt almindelige legepladser i midtbyen. Der er ingen steder man kan løbe ud med en fodboldt og spille en god kamp med nabobørnene.
Der er ingen ruchebaner eller gynger hvor man kan nå skyerne i miles omkreds. Hvis Silkeborg kommune gerne vil have flere børnefamilier til, og det tilsyneladende er i midtbyen i højhuse de skal bo, så er det nødt til at blive attraktivt for dem/os at bo der. Få nu trukket den fantastiske natur som omgiver denne skønne by helt ind til midten og lad os komme væk fra betonklodser og asfalt.
Venlig hilsen
Winnie
Indsendt af: Winnie Hjort Pedersen
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg
Vedlagt svar med mine kommentarer i forhold til planlægning for centerområde ved Fredensgade
Indsendt af: Lene Weje
Dato:
Nr.
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg
Indsendt af:
Dato:
Nr.
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg
Indsendt af:
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg
Vedlagt svar med mine kommentarer i forhold til planlægning for centerområde ved Fredensgade
Indsendt af: Lene Weje
Dato: