Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et transformationsområde ved Mørksøvej i Virklund

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning og udpegning af et transformationsområde ved Mørksøvej i Virklund.

Projektområdet er angivet med sort priksignatur på kortet herover.

Nuværende forhold
Projektområdet er ca. 39.000 m2 og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanramme 41-E-03 og 41-E-06 samt lokalplan 80.06 for del af erhvervsområde i Virklund, og rummer i dag flere mindre bygninger til erhverv.

Området grænser mod nord og øst op til et fuldt udbygget boligområde og mod syd og vest grænser området op til mindre spredte erhvervsejendomme.

Hvad er et transformationsområde?
Et transformationsområde er typisk et område, der består af ældre erhvervsejendomme centralt placeret i en by og hvor der er erhvervsvirksomheder, der med tiden er udflyttet.

En udpegning af et transformationsområde beror på, at mange interesser er knyttet til et sådant areal. Transformationsområdet er således en balance mellem de eksisterende virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder og øvrige interesser i byen.

Hensigten med transformationsområdeudpegningen er at muliggøre opførelse af nye boliger på et støjbelastet område, samtidig med beskyttelsen af de eksisterende produktionsvirksomheders vækst- og udviklingsmuligheder.

Lokalplan og kommuneplantillæg
Den nuværende ejer af projektområdet har ansøgt Silkeborg Kommune med ønske om opstart af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal give mulighed for at transformere stedet fra erhvervsområde til boligområde.

Plan- og Vejudvalget har 7. maj 2018 godkendt igangsætning af tillæg nr. 17 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej I Virklund. Klik her for at se beslutningsprotokollen

Konkret foreslås området bebygget med i alt ca. 90 boliger i form af gårdhavehuse placeret mod nord og landsbylejligheder placeret mod syd.

Silkeborg Kommune ønsker at høre naboer og interessenter i området, om der er særlige forhold, som vi bør tage hensyn til i forbindelse med den påtænkte omdannelse.

KOrtudsnit med angivelse af projektområdet Transformationsområde Mørksøvej, Virklund

Illustration af projektforslag


Har du bemærkninger?
Har du ideér, forslag eller bemærkninger til den påtænkte ændring af områdets anvendelse, kan du anvende "Indsend svar" -knappen herunder. Alternativt kan du sende en email til "teknisk@silkeborg.dk" eller et alm. brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 24. maj 2019.

Det videre forløb
Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af ny kommuneplanramme og lokalplan og vedlægges den politiske behandling af forslagene. Når forslagene er politisk godkendt, sendes de i offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte planlægger Astrid Le Bækgaard på alb@silkeborg.dk eller på 89 70 14 70.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.