Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg

Silkeborg Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for et nyt etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg. Frem til den 2. december 2019 har du mulighed for at komme med idéer og forslag til den påtænkte ændring af kommuneplanen.

Silkeborg Kommune indkalder hermed ideer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for et nyt rammeområde 10-B-15 og ændring af eksisterende rammeområde 10-T-03 og 10-C-23 i Kommuneplan 2017-2028.

Baggrund for planændring

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for et etageboligprojekt med en bygningshøjde svarende til 3-9 etager mellem Christian 8.s Vej og det kommende trafikknudepunkt ved Nordskovvej og Drewsensvej. Byggeriet indeholder 75 boliger. Under bebyggelsen ønskes etableret p-kælder i 2 niveauer. Vejadgang skal ske fra Rosenørns Allé via Åhavevej og Zeltnersvej

Illustration af nyt etagebyggeri på Rosenørns Allé
Volumenstudie af den ansøgte bebyggelse.

Etableringen af etageboligbebyggelsen forudsætter, at eksisterende bebyggelse nedrives.

Eksisterende bygning på ejendommen fremstår i 2 etager i røde sten og ligger tilbagetrukket i forhold til Christian 8.s Vej. Bygningen blev opført som birkedommerbolig, og har senest været anvendt som motorkontor og advokatkontor. Bygningens bevaringsværdi er vurderet til "middel" (SAVE værdi 4).

Gældende planlægning

Området ligger indenfor kommuneplanramme 10-C-23, som udlægger området til centerformål med bebyggelse i maks. 5 etager og med en maks. højde på 19 m. Bebyggelsesprocent maks. 60. 

En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor ramme 10-T-03 Område til vejformål, Nordskovvej, som udlægger området til tekniske formål. 

Rammeområdet ligger indenfor den zone langs Christian 8.s Vej hvor der med kommuneplanens retningslinje B6, tillades høj bebyggelse ud fra særlige retningslinjer.

Fremtidig planlægning

Med de nuværende kommuneplanrammer 10-C-23 og 10-T-03 er det ikke muligt at opføre den ansøgte bebyggelse. 
Silkeborg Kommune påtænker derfor at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg med et nyt rammeområde 10-B-15, der kan rumme det ansøgte projekt. 

Rammeområdet vil omfatte en del af rammeområde 10-C-23 og en del af rammeområde 10-T-03

Inden der træffer afgørelse om ændringer i kommuneplanen skal Silkeborg Kommune efter planlovens § 23c indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægnings-arbejdet. 

Har du bemærkninger

Har du bemærkninger til den påtænkte ændring af kommuneplanen skal du benytte "Indsend svar" -knappen nederst på denne side.

Alternativ kan  du skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 2. december 2019.

Det videre forløb

Indkaldelse af ideer og forslag sker med henblik på at få input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget og i den senere politiske behandling af forslag til kommuneplantillæg. Hvis byrådet vedtager forslag til kommuneplantillæg vil det sammen med forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport blive sendt i offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag. 

Spørgsmål

Har I spørgsmål til sagen, kan i kontakte byplanlægger Dorthe Fogh Monrad på dfm@silkeborg.dk eller telefon 89701445. 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Silkeborg er en relativt ny by, hvor bykernen rummer få ældre bygninger af arkitektonisk værdi. To af disse bygninger er politistationen og beboelsesejendommen Trianglen. Nyt byggeri i området skal opføres sådan, at disse to bygninger fortsat fremstår tydelige og markante. Dette fordrer at et nybyggeri er på højde med disse to bygninger og falder ind med lignende materialer og linjer. Et nybyggeri på op til 9 etager vil skæmme området og være med til at gøre bykernen mindre atraktiv.
Indsendt af: Lotte Wrisberg Kristensen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Jeg synes det fremlagte byggeri er alt for højt ud mod Christian 8.s Vej. Højden er helt ude af proportioner med politistationen, som bliver fuldstændig "mast". Jeg synes det er respektløst overfor en så gammel og flot bygning. Højden på 9 etager bevirker desuden at sydfacaden bliver alt for stor og dominerende. Det er ikke et flot vartegn i mine øjne. Jeg vil mene at der skal minimum 3 etager af byggeriet ud mod Christian 8.s Vej
Indsendt af: Christian Bjerre
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Jeg synes der er så meget charme i de ældre bygninger. Derfor ser jeg det som værende en skam, hvis man skal til at rive gammel ned for at bygge nyt op. Udover dette ville jeg ikke kunne se hvordan arkitekturen på denne bygning komplimentere sine omgivelser.
Indsendt af: Mia Tauchi
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Jeg istemmer Bevaringsforeningens forslag om at bevare Birkedommerboligen.
Vi er nødt til at bevare de gamle og bevaringsværdige boliger, så vi kan se, hvilken by er oprundet af.
Vi kan ikke blive ved med at rive ned og rive ned og bygge utidssvarende bygninger, som slet ikke passer ind i byens andre omgivelser.
Jeg er ked af at sige det, men det passer alt for godt ind i forbrugstrenden i disse tider.
Smid ud og smid væk!! Hvorfor dog det, når det vi har, er så smukt?
Der er også noget lunkent ved disse bedømmelser af tallene på bevaringsværdighederne. De er blevet ændret, så det passer til bygherrens og byrådets fordel.
Vores by - min by - har ændret sig til noget, der hverken er smukt eller passer ind i byens ånd. I ødelægger den og destruerer den og med hvilken ret??? Hvad bilder I jer egentlig ind???
Byg lavt og ind i stil med de omkringliggende boliger.
Anette Friis
Indsendt af: Anette Friis
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Silkeborg kalder sig for Danmarks Outdoor hovedstad. Udendørsliv forbindes med luft og udsyn. Højhuse forbindes med storbyer. Der er en modsætning i at definere sig som en by, der er midtpunkt for natur og samtidig bygge højhuse.
Desuden er Silkeborg ikke en by med en lang historie, så vi skal værne om de få historiske bygninger, vi har, eksempelvis Politistationen. En del af denne omsorg er selvfølgelig at de historiske bygninger ikke drukner i skyggen af nyt byggeri.
Som det sidste i min indsigelse vil jeg gerne udtrykke min undren over, at det er en del af planen, at kørsel til og fra ca 70 lejligheder skal ske via Åhavevej, som indtil nu er en stille og fredlig villavej.
Indsendt af: Vibeke Torp Jensen
Dato:
Nr. 6
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Jeg vil på det kraftigste anbefale kommunen om at stoppe op og stop med omskrivning af lokalplaner, så det passer ind i bygherrernes økonomi.
Både Birkedommerboligen og Politimesterboligen burde bevares (bygningerne er SAVE 4).
Tænk boligerne ind som historisk justitskvarter i byen. Se Skøn på Silkeborgs visualisering. Fantastisk ide.
Parkering under jorden ved Birkedommerboligen på det skrånende terræn. Lav grønt område ovenpå. Parkeringer skal bruges til vandrehjemmet - de har mistet en stor del af en fantastisk have pga. Nordskovvej! Vandrehjemmet kunne etablere grønt haveanlæg foran vandrehjemmet ved at flytte P-pladser til P-kælderen. Det synes jeg man skylder det smukke vandrehjem.
Forbind de 3 justitsboliger med grønt stiareal, som går videre i banetrace. Skøn natursti midt i byen!
STOP al den nedrivning. Tag en pause, og se om vi kan få tilflyttere til alle de lejligheder.
Jeg anbefaler, at de 3 historiske bygninger (Birkedommerboligen, politimesterboligen og politistationen) bevares.
STOP OP OG TÆNK JER OM!!!
Indsendt af: Jane Lassen
Dato:
Nr. 7
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg
Når developere bygger boliger er det naturligvis til mennesker. I den aktuelle sag uden hensyntagen til beliggenhed helt op til et stærkt trafikeret vejkryds. Boligerne ligger helt ud til krydset og beboerne bliver buret inde langs vejen med meterhøje støjværn og støjreducerende vinduer. Og paradoksalt nok med altaner – der også sikres mod støj.
Det understøtter, at profit prioriteres højere end menneskelige hensyn. Men når profit betyder mere end hensyn til beliggenhed og mennesker, så er det, at et byråd skal gribe ind og træde i karakter. Det gjorde det ikke, men det kan nås endnu. Det gælder også hensynet til byens historik med den bevaringsværdige ejendom med SAV-værdi 4, der indgår i det såkaldte justitskvarter. Og ikke mindst da kommunen står foran en ny arkitekturpolitik, hvor et ja til projektet vil foruddiskontere denne, hvor byfortætning og developeres profit vægtes højere end menneskelige hensyn.

I den aktuelle sag et projekt op til 9 etager op til et stærkt trafikeret kryds boliger, hvor beboerne bures inde bag meterhøje støjværn og støjreducerende vinduer. Et projekt der også udfordrer byens arkitekturpolitik og dets historiske arkitektur-dna.
Beboerne kan godt åbne vinduerne, men så er det trafikstøj i en grad, så beboerne ikke kan høre hinanden, musik etc. Og den friske luft bliver afløst af støv og giftige udstødningsgasser.
Det er almindeligt kendt og evidens for, at trafikstøj stresser og medvirker til sygdomme og dødsfald. Det er også derfor, der er sat støjgrænser, hvilket også gælder for det aktuelle projekt, men blot understøtter at der er problemer, som de indeburet beboere må leve med
Så er der støv fra vejbanerne og udstødningsgasser, det må beboerne også bare leve med til trods for at dette også udgør en sundhedsfare.
Indsendt af: søren westergaard, ingeniør
Dato: