Selvbetjening og tidsbestilling

Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund

Plan- og Vejudvalget har besluttet at indkalde idéer og forslag til, hvordan vi bedst kan sikre et attraktivt og bæredygtigt handelsliv i Virklund. Debatoplægget er i høring frem til 3. april 2019.

Idéer og forslag skal danne inspiration til hvordan planlægningen af detailhandlen i Virklund fremadrettet skal se ud. Det handler især om, hvordan den sydlige del af Virklund by fremover skal udvikle sig eller om detailhandlen skal flyttes til Mørksøvej-kvarteret.

Der vil blive afholdt borgermøde den 12. marts 2019, kl. 19.00 - 21.00 i Virklund Fritidscenter.

Idéer og forslag skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 3. april 2019. 

Du kan komme med dine bemærkninger ved at benytte knappen "Indsend svar" nedenfor på denne side. Dit svar vil så lægge sig nederst på denne side og bliver synligt for alle.

Du kan også sende dine bemærkninger til teknisk@silkeborg.dk eller som papirpost til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Indkomne idéer og forslag vil blive behandlet i sammenhæng med udarbejdelse af et eventuelt kommuneplantillæg for detailhandelsstrukturen i Virklund.

Klik her for at se Debatoplægget

Klik her for at se Detailhandelsanalysen.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 2
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
At flytte dagligvarebutikkerne fra Virklunds centrum til Mørksøvej må anses for en HELT FORKERT BESLUTNING af bl.a. følgende grunde:
1. Selve Virklund er befolkningsmæssigt betydeligt større end området omkring Mørksøvej vil være i mange år frem.
2. Folk i selve Virklund vil betragte det som en flytning nærmest til Silkeborg og vil ikke nødvendigvis lægge deres indkøb i et center ved Mørksøvej.
3. Mange især ældre, handikappede og børn på indkøb vil få vanskeligheder - også med apoteks- og postbetjening.
4. Det må være muligt at lave gode tilkørselsforhold fra Horsensvejen til et nyt handelscenter i Virklund by, som kan tiltrække "gennemkørende" kunder.
5. Erfaringerne med at fjerne dagligvarehandel fra mindre bysamfund kan vel ikke siges at være særlig gode.
Indsendt af: Erik Højgård Jørgensen
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
Allerede før Borgermødet den 12, havde jeg indsendt kommentarer. Blandt andet om, at det er kunstigt at opdele byen i en nordlig og sydlig del, der er beboere både i den vestlige del og i den østlige og alle institutionerne ligger midt i det hele. Efter borgermødet er jeg helt overbevist om, at den bedste løsning er en udvidelse af det nuværende center, skulle der så ad åre blive behov for handel på Mørksøvej, kan det måske imødekommes med en mindre butik.
Der bliver for langt derop for de fleste af os, kommunens folk sagde 0.8 km, men fra min adresse vil der så være 2,8 km.
For udvidelse af centret taler, at der er en eksisterende bykerne, jeg er meget enig i kommunens strategi, som beskrevet i oplægget: "I de kommende kommuneplaner vil vi arbejde for at koncentrere byliv og kommunale institutioner for at styrke omegnsbyernes mødesteder", så virker det meget selvmodsigende, at Plan-og Vejudvalget anbefaler flytning til et kvarter, der ikke rummer nogensomhelst af de institutioner, der allerede ligger i Virklund Hovedgade.

Kommunen vil sikre et "attraktivt og bæredygtigt" handelsliv i Virklund.

At vi "alle" bliver nødt til at køre til Mørksøvej er ikke bæredygtigt og heller ikke til gavn for alle de seniorer, der gerne vil gå eller cykle til daglige indkøbsmuligheder.

Vi er mange seniorer, der har aktiviteter i Silkeborg. Ved nedlæggelse af nærbutikker, vil jeg tro, handlen bliver lagt i det mere attraktive bymiljø fremfor i et evt. center på Mørksøvej. Indtil nu har indkøb i Silkeborg ikke været nødvendigt for os i det daglige. Jeg vil i den grad ønske, at alle, også alle aldersgrupper, ser værdien i at bevare lidt liv i hovedgaden, men så er vi selvfølgelig nødt til at lægge størstedelen af vores indkøb her.
Det tror jeg på er muligt, hvis vi får et "attraktivt" center, hvor alle indkøb kan lægges. Indkøb af slagtervarer skal være en mulighed, og fiskebilen må gerne komme to gange om ugen.
Ja, vi er mange seniorer i Virklund, og det vil vi fortsat være om 20-30 år med den sundhedstilstand, vi kan opnå herude og med et godt socialt liv. Man skal ikke undervurdere betydningen af selv at kunne foretage sine indkøb i overskuelige forretninger.

Venlig hilsen

Bente Hjorth Madsen
Vesterlundvej 142


Indsendt af: Bente Hjorth Madsen
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
Den del af Virklund der er placeret rundt om Thorsø har karakter af en mindre by. Her er skole, idrætshaller, fritidscenter, sportsklubber, kirke, plejecenter ,butikscenter, frisør, pizzeria, Daglibrugs. I området her er indbyggertallet ca. 3000, mens området i Marienlystkvarteret har et indbyggertal på ca. 500.
At 3000 mennesker (heraf mange ældre) står uden muligheder for at handle ind tæt på boligen er ikke acceptabelt.
I de kommende kommuneplaner bør der arbejdes for at koncentrere butikker, byliv og kommunale institutioner for at styrke det lokale sammenhold.
Virklundcenteret bør udvikles (udvides) og bør rumme en dagligvarebutik, måske en Superbrugs ??, og tilkørselsforholdene forbedres.
At der etableres en dagligvarebutik i Mørksøvej-kvarteret kan give god mening, set i lyset af at der skal ske en boligudvikling her ! Det må tiden vise !
Men ”Virklund By omkring Thorsø” skal ha en dagligvarebutik !!!!
Indsendt af: Torben Kempel
Dato:
Nr. 6
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
Jeg skriver på vegne af fru Birte Omme, der gennem årene har haft tæt tilknytning til Virklund. Hun har for ganske nylig købt hus tæt på Virklundvej og er meget trist over ikke at kunne have den forventede lette adgang til at handle. Hun er 82 år og havde forventet fortsat at kunne handle i Dagli'Brugsen, hvor hun handlede i alle årene med sommerhus herude. Hun er ikke den eneste ældre, der vil miste den lette adgang til daglige indkøb.
Mange udtrykker ønske om, at Centret genopstår som centralt møde-og indkøbssted.

Bente Hjorth Madsen
Indsendt af: Bente Hjorth Madsen
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
Jeg er pensionist, 74 år. Det virker som en stor fejl, hvis al handel bliver fjernet fra hovedgaden i Virklund. Jeg køber ofte ind lokalt, tit på cykel. Det bliver ikke Mørksøvej, jeg handler på i fremtiden. Hvis der ikke er butikker på Virklundvej, vil jeg lægge mine indkøb i Them, hvor jeg kommer på genbrugsplads eller i Silkeborg, når jeg alligevel har ærinde derind. Vi er nogle, der har støttet den lokale handel, selvom det kan være lidt billigere at købe ind i en af de mange lavprisforretninger i Silkeborg. Med truslen om at miste muligheden for at handle lokalt, tror jeg handlen kan blive styrket i Virklund gerne med et attraktivt Center i de eksisterende bygninger.
Indsendt af: Tormod Johannsen
Dato:
Nr. 6
Høringsvar vedr. Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund
Høringssvar vedr. detailhandlen i Virklund:

I min optik har det ellers dejlige Virklund behov for forbedringer på tre områder:
1. Thorsø skal genoprettes så vandet bliver rent og klart året rundt. Dette ligger udenfor scope for dette høringssvar og aktiviteter er i øvrigt igangsat.
2. Dagligvarebutikkerne i Virklund har ikke været på niveau med hvad man med rette kan forvente, og det er således positivt, at der påtænkes etablering af nye dagligvarebutikker i Virklund
3. Infrastrukturen med kun 2 tilkørsler til Horsensvej er slet ikke dimensioneret til en by af Virklunds størrelse og fremtidige struktur. Der er behov for en tredje tilkørsel til Horsensvej der kan binde Virklund sammen, reducere trafikmængden på de mindre veje samt bringe Virklund tættere på Silkeborg.

Ad. 2, Dagligvarebutikkerne:
Hvis vi skal have levedygtige dagligvarebutikker i Virklund er det essentielt, at disse har en størrelse og kvalitet der er tidssvarende. Jeg mener derfor, at Scenarie 2 med etablering af en discountbutik og et større supermarked på Mørksøvej vil være den optimale løsning. Hvis man ser på erfaringer fra f.eks. Buskelundområdet hvor der er etableret en SuperBrugsen og en Netto har det betydet at lokalområdet har flyttet store dele af den daglige handel til disse butikker (der fremstår absolut levedygtige), og mit bud er at det samme vil ske i Virklund. Disse nye butikker vil gøre hele Virklund området mere attraktivt og især Virklund Øst vil opnå en række fordele. Scenarie 2 er også anbefalet af Plan- og Vejudvalget. At vælge andre alternativer vil, i min optik, ikke kunne sikre levedygtige dagligvarebutikker i Virklund på sigt.

Ad. 3, Infrastruktur
Hvis Scenarie 2 vælges vil indkøbsmulighederne i selve Virklund opleves som forringet, da afstanden til indkøbsfaciliteterne øges. Etableringen af en ny og tredje vej til Horsensvej fra f.eks. Hjortespringet til Ellebakken vil kunne forbedre infrastrukturen markant, og reducere afstanden til dagligvarebutikkerne fra det egentlige Virklund. Vi taler her om en ca. 400 meter forlængelse med bro over naturstien i et ikke fredet område. En sådan vej vil også sikre Virklund en mere central placering i forhold til Silkeborg da afstanden til Silkeborg centrum reduceres. Internt i Virklund vil trafikmængden også reduceres da der i dag køres ret store distancer for at kunne komme ud af Virklund via de 2 eksisterende forbindelser til Horsensvejen. Etableringen af vejen vil ligeledes kunne afhjælpe de ikke ubetydelige køer der opleves hver morgen og delvist om eftermiddagen omkring især Virklundvej og Gunilshøjvej. Endelig vil en tredje forbindelse til Horsensvej, som beskrevet ovenfor, knytte det egentlige/gamle Virklund og det nye Virklund Øst/Marienlyst bedre sammen således, at det fremadrettet vil blive oplevet som et sammenhængende byområde fremfor to helt adskilte forstæder til Silkeborg. Det bør også med en ny vej være muligt at lave en bedre, kortere og mere sikker skolevej fra Virklund Øst via tilslutning til hulvejen der går direkte til Virklund Skole.

Vi er godt 3.600 indbyggere i Virklund i dag, og byen forventes at vokse med yderligere ca. 356 nye boliger i løbet af de kommende 12 år. Dette vil få indbyggerantallet i Virklundområdet til at vokse med yderligere cirka 25-30 procent i de kommende 12 år, og hvis man ønsker et fremtidssikret og sammenhængene Virklundområde bør man implementere både Scenarie 2 samt den tredje tilslutning til Horsensvej. Der er en betydelig konservatisme i Virklund og dermed modstand mod ethvert ændringsforslag, men man bør vælge løsninger der er levedygtige og fremtidssikrede og som på lang sigt tjener Virklundområdet bedst.
Indsendt af: Kim Tidemann Jørgensen
Dato:
Nr. 7