Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune offentliggør forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle

Silkeborg Byråd har 29. oktober 2018 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 6. november 2018 til og med 8. januar 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

 

Beslutningsprotokollen er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med et lokalplanforslag har kommunen pligt til at høre dem, der er omfattet af lokalplanforslaget og derudover høre dem, der har væsentlig interesse heri jf. planlovens § 26.

 

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

 

Fra den 6. november 2018 kan du også søge lokalplanen frem under ”Forslag” på http://lokalplaner.silkeborg.dk og anvende ”Din kommentar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 8. januar 2019.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er vist på kortet.

 

Lokalplanforslagets formål er:

·         at åbne mulighed for etablering af et museum/besøgscenter

·         at sikre, at nye veje og stier tilkobles det eksisterende trafiksystem

·         at sikre, at bebyggelsen tilpasses og respekterer de omkringliggende naturarealer mod nord, Balle Kirke samt det beskyttede dige mod øst

·         at sikre én adgangsvej til området ved det eksisterende digegennembrud.

 

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 3,4 ha og ligger delvist i byzone og delvist i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Lokalplanforslaget kan ses på http://lokalplaner.silkeborg.dk eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

 

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af lokalplan 12-016.

 

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 6. november 2018 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 6. november 2019.

 

Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk eller på lokalplansiden http://lokalplaner.silkeborg.dk.


Miljøvurdering

Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, pkt. 3.

Klima- og Miljøudvalget har den 6. juni 2018 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på Balle Kirke (visuel påvirkning), det § 3 naturbeskyttede engområde nord for lokalplanområdet samt trafikpåvirkning i forhold til eksisterende boliger på Hestehavevej (støj og trafiksikkerhed). I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten kan ses på lokalplansiden http://lokalplaner.silkeborg.dk

Aarhus Stift og Silkeborg Kommune er hørt som berørte myndigheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Silkeborg Kommune offentliggør forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
Balle Lokalråd har i forbindelse med forundersøgelserne til det endelige forslag til lokalplan 12-025 fremkommet med nedenstående kommentarer.

Balle Lokalråd vil som udgangspunkt ikke forholde sig til selve planerne om etablering af et besøgscenter.

Balle Lokalråd fastholder vores bekymring om, at lade trafikken til et besøgscenter ske gennem et område der ifølge den oprindelige lokalplan (12-016) er udlagt til boligområde. Beboere der har erhvervet grunde i den tilstødende udstykning, må have en forventning om, at der vil være en normal trafikal belastning til et parcelhusområde. Da der er tale om erhverv og et besøgscentret der vil have forskellige aktiviteter, vil der naturligt også skulle tungere trafik ind i området med leverancer. Ifølge lokalplan 12-016 er der dette område ikke projekteret en adskillelse af de bløde trafikanter med et stisystem. Det betyder at cyklister og gående skal anvende den samme vej som andre trafikanter!

Vi har tidligere efterlyst en kvalificeret redegørelse forventede trafikmængden. Kommunen har her valgt at bede bygherren om en vurdering af, hvor meget den øgede trafikbelastning vil blive. Det mener vi er at bede ’ræven om af vogte gæs’. Vi efterlyser fakta om forventede åbningstider (dagligt/årligt) af centret for offentligheden, antallet af konferencer, den maksimale belastning (besøgende) af besøgscentret, andre aktiviteter (fx firma/familiefester) m.v.. Med baggrund i disse oplysninger, sammenholdt med de 75 P-pladser er der en mulighed for at vurderer om oplysningerne er valide.
Balle Lokalråd skal opfordre til at kommunen nøje overvejer om der kan findes alternative tilkørselsmuligheder til lokalområdet. Vi mener, at det bør overvejes at undersøge muligheder for
- at indkørsel til besøgscentret (markeret med ’B’ på lokalplanskortet) flyttes, således indkørsel sker ved det sydligste punkt i delområde I – der opnås en således en kortere tilkørsel til besøgscentret på fordelingsvejen
- at der etableres en parallelvej med fordelingsvejen til boligområdet på delareal II, alene til besøgscentret.
- at der etableres en tilkørsel fra Viborgvej alene med højresving (bane) for trafik der kommer fra syd og at der alene kan svinges til højre fra besøgscentret
Det undrer os lidt, at man vælger at flytte en del af lokalområdet fra 12-016 til det 12-025 (det der i lokalplan 12-025 er angivet med ’II’). For os udenforstående betyder det, at tilkørselsforholdene for grundejerne under lokalplan 12-016 ikke længere er ’egen herrer’ over deres tilkørselsmuligheder.

Balle Lokalråd går i øvrigt ud fra, at aktiviteterne ved besøgscentret ikke har en støjende karakter (højtalere/musik) både indendørs og udendørs! Den almindelige, daglige drift af centret vil medføre støjbelastning/støjgener som udsugning fra værkstedet/eventuelle malerkabiner, der vil være test af motorer og bremser - hvilket vel i sagens natur kræver kørsel på vejene omkring centret. I sommerhalvåret vil portene ind til værkstederne erfaringsmæssigt stå åbne i dagtimerne - og når man skal justere tænding på en Jaguar XK150, så larmer det altså mere end når man skifter sommerdæk på en Toyota Aygo. Udvalget har givetvis/forhåbentlig haft dette i baghovedet da forholdene omkring besøgscentret blev undersøgt - men det skader ikke at nævne det én gang til.

På vegne af Balle Lokalråd
/Ole Rasmussen
Indsendt af: Balle Lokalråd / Ole Rasmussen
Dato: