Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg 30 og Forslag til Lokalplan 23-010 for et boligområde ved Agertoften og Grønningen i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 25.03.2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 5 uger i perioden 28.03.2019 til og med 01.05.2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 40.000 m2 i det centrale Kjellerup By. Området ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for i alt 32 boliger fordelt på 25 tæt-lav boliger og 7 åben-lav boliger.

Lokalplanforslagets formål er
  • at lokalplanområdet udlægges til boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse
  • at anvise muligheder for bebyggelsens placering i delområde I
  • at fastholde den eksisterende park i delområde IV som offentlig park og samtidig sikre en offentlig stiforbindelse og grøn kile gennem lokalplanområdet

Lokalplanområdet er vist på kortet ovenfor.

Lokalplanforslaget kan ses her på kommunes lokalplanside eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du finder lokalplanen frem på kommunes lokalplanside og anvender ”Din kommentar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 1. maj 2019.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 28.03.2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 28.03.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg 30
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.silkeborg.dk.

 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslagene er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at planerne udelukkende fastlægger anvendelsen af et mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 nr. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter planforslagene er offentliggjort.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.