Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg 32 og til Lokalplan 10-016 for erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscentret og AQUA i Sydbyen

Silkeborg Byråd har 24. juni 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 1. juli 2019 til og med 27. august 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24. 

Klik her for at se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er
  • at ny bebyggelse indenfor erhvervsparken Ferskvandscenteret indpasses i området, således at området opleves som et sammenhængende bykvarter.
  • at områdets grønne karakter understøttes og bevares, ved at ny bebyggelse opføres med så lille et fodaftryk på terræn som muligt og at parkeringsarealer på terræn minimeres
  • at udvidelsen af AQUA Akvarium og Dyrepark sker på en sådan måde, at områdets skovkarakter bevares og at ny bebyggelse og anlæg opleves som en naturlig del af den omgivende natur
  • at Silkeborg Orienteringsklub kan udvides og at udvidelsen tilpasses den oprindelige bebyggelses udtryk, så den samlede bebyggelse ikke skæmmer området.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 112.200 ha i landzone og byzone. Den del som ligger i landzone overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen skal sikre mulighed for udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark, mulighed for tilbygning til Silkeborg Orienteringsklub, mulighed for etablering af yderligere bebyggelse til erhvervsformål inden for Ferskvandscenteret samt mulighed for etablering af et parkeringshus. Der er vejadgang til området fra Vejlsøvej. 


Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.


Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen senest 27. august 2019.

Invitation til borgermøde
Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes 15. august 2019 kl. 19.00 på Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 1. juli 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1. juli 2020. 

Forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Klik her for at se kommuneplantillægget 


Ændring af regulativ for områdeklassificering
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Klik her for at se oplysninger om områdeklassificering.

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 27. august 2019 på teknisk@silkeborg.dk

Miljøvurdering 
Planforslagene er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslagene kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes på trafikafvikling.

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Når planforslagenes høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan og kommuneplantillæg.

Silkeborg Kommune har spurgt berørte myndigheder, om de har bemærkninger til hvilke emner miljørapporten skal omhandle. Silkeborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra berørte myndigheder. 

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold og procedure. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside" .

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.