Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg 33 og til Lokalplan 13-021 - Bydelscenter i Gødvad

Silkeborg Byråd har 25. februar 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger fra den 4. marts 2019 til 6. maj 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24. 

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

I forbindelse med lokalplanforslag har kommunen pligt til at høre dem, der er omfattet af lokalplanforslaget og derudover høre dem, der har væsentlig interesse heri jf. planlovens § 26.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du søger lokalplanen frem under ”Forslag” på http://lokalplaner.silkeborg.dk og anvender ”Afgiv høringssvar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 6. maj 2019.

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er vist på luftfotoet ovenfor.

Lokalplanforslagets formål er:

  • at tilvejebringe planlægning for skole-, institutions- og fritidsbyggeri på en ny placering
  • at understøtte centerområdet
  • at understøtte lokalplanområdet som et samlingspunkt for hele Gødvad-området ved en ny disponering af området.
  • at der i lokalplanområdet skal være vide muligheder for bebyggelsens udformning
  • at trafikken i området afvikles funktionelt og sikkert
  • at der skabes sammenhæng mellem nye og eksisterende stisystemer

 

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 17 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en ny og fremtidssikret skole nord for den nuværende skole. Den nuværende Dybkær Skole er nedslidt og lokalerne dårligt udnyttede. Samtidig er der en markant boligudvikling i gang i Gødvad-området. Byrådet har desuden afsat midler til en ny idrætshal, da der er et stort pres på den eksisterende hal. Det er hensigten at fastholde et højt ambitionsniveau for det konkrete skole- og halbyggeri. Herudover er det et ønske at styrke bydelscenteret, blandt andet med mulighed for udvidelse af to af de eksisterende byggefelter.

Lokalplanforslaget kan ses på http://lokalplaner.silkeborg.dk, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af "Lokalplan 13-004 - Dybkærcentret”. Lokalplanen aflyses ved vedtagelse af nærværende lokalplan.

Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af "Lokalplan 142.06 - Parcelhusområde Trondheimsvej”. Denne del, som er omfattet af nærværende lokalplan, aflyses ved vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. marts 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 4. marts 2020.

Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Klik her for at se kommuneplantillægget.

Miljøvurdering 
Planforslagene er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslagene kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes.

Planforslagene er miljøvurderet på følgende forhold:

  • Trafikstøj
  • Virksomhedsstøj
  • Påvirkning fra varmecentralen
  • Belysningsgener

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Når planforslagenes høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.