Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 14-014 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej i Lysbro

Silkeborg Byråd har den 17. december 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 7. januar 2019 til og med 5. marts 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.
 
Se beslutningsprotokollen her 

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet er vist på kortet ovenfor.

Lokalplanforslagets formål er:
  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål,
  • at give mulighed for placering af fem stokbebyggelser,
  • at bebyggelsens udformning og placering på grunden tilpasses det kuperede terræn, så bebyggelsen understreger terrænets former,
  • at sikre vejadgang til det nye boligområde,
  • at sikre at der etableres en faunapassage/spredningskorridor igennem området, der forbinder de grønne områder omkring Lyså med Funder Krat samt
  • at der etableres gode rekreative stiforbindelser gennem området


Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 33.750 m² i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for i alt ca. 95 etageboliger. 

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden http://lokalplaner.silkeborg.dk eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3, 3. etage
8600 Silkeborg 

Du kan også anvende linket ”Din kommentar” på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest den 5. marts 2019

Borgermøde
Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet var oprindeligt planlagt afholdt den 19. februar.

Plan- og Vejudvalget har den 4. februar 2019 imidlertid besluttet at ændre vejadgangen til det nye boligområde i Lysbro, således at det nye boligområde vejbetjenes fra Vestre Ringvej i stedet for Lysbrovænget.

Se Plan- og vejudvalgets beslutning her.

Det betyder, at forslaget til Lokalplanen 14-014 skal tilrettes og herefter fremlægges i fornyet høring i to uger. Det er derfor besluttet at aflyse det tidligere planlagte borgermøde den 19. februar og i stedet indkalde til et nyt borgermøde i den fornyede høringsperiode, som forventes at blive i løbet af foråret.

Mindretalsudtalelse
I forbindelse med Byrådets behandling den 17. december 2018 kom der en mindretalsudtalelse fra Enhedslisten (Ø) og Alternativet (Å):

 
"Enhedslisten (Ø) og Alternativet (Å) stemmer imod at sende lokalplansforslaget i høring, idet vi finder det rimeligt, at vi fra byrådets side kun sender noget i høring, hvor der er styr på sagerne. Og det er der ikke her, hverken ift. vejadgang, ift. faunapassager på naboarealet og ift. rydningen af et skovområde i lokalplanområdet".

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. januar 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 8. januar 2020.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses her

Miljøvurdering
Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2 nr. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning
Afgørelsen om at planforslagene ikke skal miljøvurderes kan påklages til Planklagenævnet i forhold til retslige spørgsmål, jf. Planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervs- og vækstministeren samt landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En klage skal være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.