Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Jordkærvej i Buskelund

Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg har besluttet at igangsætte en ændring af kommuneplanen for at give mulighed for opførelse af boligbyggeri ved Jordkærvej. Frem til 6. september 2019 har du mulighed for at komme med idéer, forslag eller bemærkninger til den påtænkte ændring af kommuneplanen.

Klik her for at se Plan- og Vejudvalgets beslutning.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at anvende et 37.500 m2 stort område afgrænset af Vestre Højmarksvej mod sydøst, af Kjellerupbanestien mod vest og af grønne områder (og mose) mod nordøst, til boligbyggeri.

Området ligger i landzone og fremstår som græsmark med mindre træbevoksninger. Der er ingen kommuneplanrammer for området i dag.

Inden for området ønskes mulighed for at opføre ca. 122 boliger, som størrelsesmæssigt varierer fra 75 m2 til 125 m2. Bebyggelsen skal fremstå med en blanding af tæt-lave boliger og etageboliger i 1 og 2 etager.

Herudover ønskes mulighed for etablering af et fælleshus for områdets beboere. Den samlede bebyggelsesprocent vil blive på 33 %.

Vejadgang til boligområdet skal ske fra Vestre Højmarksvej, hvor der skal etableres svingbane(r). Bebyggelsen vil fremstå med en blanding af traditionelle boligveje med parkering foran husene og bilfri adgangsveje med fælles parkering i nærhed til egen bolig.


Indenfor boligbebyggelsen tænkes et stisystem på tværs af bebyggelsen og uden om de trafikerede veje. Herudover etableres stiforbindelser til Kjellerupbanestien og til de rekreative muligheder og grønne områder mod vest og øst.


Tegning der viser en bebyggelsesplan for det nye boligrammeområde 12-B-91
Bebyggelsesplan

Fremtidig planlægning
Silkeborg Kommune agter at udarbejde et kommuneplantillæg for området (Kommuneplantillæg nr. 38) som udlægger et nyt rammeområde til boliger (12-B-91).
Det nye rammeområde til boliger giver med mulighed for at opføre boligbebyggelse på op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 %. Sideløbende udarbejdes et forslag til lokalplan for området.

Har du bemærkninger?
Har du idéer, forslag eller bemærkninger til denne påtænkte ændring i Kommuneplan 2017-2028 kan du benytte "Indsend Svar" -knappen herunder. Alternativt kan du skrive en e-mail til teknisk@silkeborg.dk eller evt. sende et papirbrev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 6. september 2019.

Det videre forløb
Indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få inputs til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første omgang vil indkomne idéer og forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget samt i den politiske behandling af forslaget. Når forslaget er politisk godkendt, sendes det i offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan planlægger Lone Davies-Nielsen kontaktes på lone.davies-nielsen@silkeborg.dk eller telefon: 89701507

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.