Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 11-016 for centerområde ved Nørrevænget og Borgergade i Alderslyst

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 2. september til og med 2. oktober 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:
  • at udlægge areal til centerformål med mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg, vaskehal, restaurant og dagligvarebutik,
  • at sikre en funktionsmæssig helhed i området herunder vejadgang og en sikker afvikling af trafikken i lokalplanområdet,
  • at sikre en harmonisk overgang mod det tilstødende grønne område.
Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 1,1 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på 1.200 m2, et byggefelt til restaurant, take-away, cafe og lignende samt tankstation (eksisterende i området i dag) i delområde I. Der er ligeledes et delområde II som fastholdes som rekreativt areal i overensstemmelse med anvendelsen i dag.

Lokalplanforslaget indeholder en ny vejadgang til Borgergade, som er placeret længere nede ad Borgergade i forhold til krydset Borgergade/Nørrevænget. Placeringen er cirka overfor Borgergade 101. I forbindelse med realiseringen af projektet forventes der at blive sat krav om en venstresvingsbane til området af hensyn til den overordnede trafikafvikling til lokalplanområdet og på Borgergade. Det kan have betydning for adgangsforholdene for ejendomme på Borgergade 101, da det kan hindre venstresving ind og ud.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af lokalplan 122.08.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

Klik her for at se lokalplansiden.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden.

 

Klik her for at afgive høringssvar på lokalplansiden.

Du kan også vælge at benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 2. oktober 2019


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. september 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 2. september 2020.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

Silkeborg Kommune har 26. august 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at lokalplanen og dens indhold ikke har en karakter eller påvirkning som vurderes at være væsentlig. Herunder er lagt vægt på at lokalplanen indeholder krav om støjafskærmning med henblik på at reducere miljøpåvirkningerne.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

Klik her for at se "Klageprotalen".

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.