Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 2. september til og med 2. oktober 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokolen.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:
  • at der udlægges og reserveres det nødvendige areal til etablering af tilslutning af Nordre Ringvej med Viborgvej i et lyskryds, herunder at der kan etableres vej- og broanlæg med tilhørende svingbaner, stier, fortov, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt lignende vejtekniske anlæg.

  • at der kan etableres centerformål og tekniske anlæg.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 6 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et firbenet lyskryds ved Viborgvej og Nordre Ringvej samt tilhørende vejtekniske anlæg, herunder svingbaner, skråningsanlæg, støttemur, stier og fortove, som er nødvendige for realiseringen af lyskrydset. Lyskrydset vil kræve, at Nordre Ringvej hæves til samme niveau som Viborgvej.

Lokalplanen muliggør en ny adgang til Håndværkervej fra Nordre Ringvej og ny adgang fra Nordre Ringvej til Center Nord vest for Viborgvej (området med Sand Jensen Automobiler, Bygma mv.). Lokalplanforslaget muliggør lukning af Brokbjergvej til Viborgvej samt indkørslen til Viborgvej 31. Disse vejadgange lukkes af hensyn til trafikafviklingen i lyskrydset.

Lokalplanforslaget muliggør lukning af Brokbjergvej mod Viborgvej samt indkørslen til Viborgvej 31. Disse vejadgange lukkes af hensyn til trafikafviklingen i lyskrydset 

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

Klik her for at se lokalplansiden

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden.

Klik her for at afgive høringssvar på lokalplansiden.

Du kan også vælge at benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 2. oktober 2019


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. september 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 2. september 2020.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

Silkeborg Kommune har 26. august 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de eksisterende veje Viborgvej og Nordre Ringvej.

Der er for eksisterende veje og lokalplanen vurderet ud fra en trafiksituation i 2030 – altså en fremskrivning af trafikmængden.

På baggrund af lokalplanens indhold, vejprojektet og støjberegninger vurderes støjpåvirkningen at være den samme eller mindre end ved fastholdelse af eksisterende veje. Det er dog en forudsætning, at der skal etableres støjafskærmning, at vejene indenfor lokalplanområdet anlægges med støjreducerende asfalt og at hastigheden på Nordre Ringvej nedsættes til 60 km/t for den lokalplanlagte strækning. Disse tre tiltag vil være et krav ved etablering af vejprojektet.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

Klik her for at se "Klageprotalen".

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg
Vedr. Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg.

Lokalplan 11-018 er sendt i høring.
Til det har vi som ejere af Viborgvej 31 følgende indsigelse:

• Der inddrages et betydeligt areal af Viborgvej 31 til vejformålet, hvilket ødelægger/reducerer grundens muligheder for anvendelse til fremtidigt butiksformål. Som vi har fået det oplyst, reduceres grunden med ca. 25%, hvilket forringer dermed grundens værdi. m2-prisen forudser vi (er også bekræftet af vores mægler) vil falde betragteligt.
• Nuværende indkørsel fra Viborgvej nedlægges. Dette vil forhold vil også være ugunstigt for grundens fremtidige muligheder for anvendelse til butiksformål.
• Lokalplanen lægger op til ind- og udkørsel ved Ringvejen (men kun i én retning). Dette er en forringelse i forhold til nuværende forhold.

Vi er som ejere imod projektet med vejformålet, da vores muligheder med grunden forringes.
Hvis projektet gennemføres, forventer vi en salgssum for det areal, der skal gå fra, svarende til m2-prisen, som grunden er sat til salg for (Ca. 1.700,- kr./m2).
Dertil skal lægges et erstatningsbeløb for forringelsen af det tilbageværende areal, der vil få forringede muligheder.

Udover ovenstående må det forventes med kommunens foreslåede løsning, at trafikken på Håndværkervej øges betragteligt fremadrettet. Både af kunder til grunden på Viborgvej 31´s fremtidige anvendelsesformål, men også af tung trafik, som vil skulle servicere grundens fremtidige bruger mht. varelevering. Da Håndværkervej samtidig fungerer som adgangsvej til boligområderne på Håndværkervej, Garvervej og Herman Bangs Vej vil det kunne øge risikoen for uheld for gående, cyklende og kørende trafik væsentligt. Det vil derfor også af den grund være ønskeligt, at kørsel til og fra Viborgvej 31 fortsat i fremtiden også kan foregå direkte til/fra Viborgvej og dermed med mulighed for både ind og udkørsel i begge retninger for at minimere trafikken på håndværkervej og dermeds risikoen for uheld.

Mvh.

Ove og Morten Rasmussen
Ejere af Viborgvej 31, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 40 15 02
Indsendt af: Ove og Morten Rasmussen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg
Vedr. Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg.

Lokalplan 11-018 er sendt i høring.
Til det har vi som ejere af Viborgvej 31 følgende indsigelse:

• Der inddrages et betydeligt areal af Viborgvej 31 til vejformålet, hvilket ødelægger/reducerer grundens muligheder for anvendelse til fremtidigt butiksformål. Som vi har fået det oplyst, reduceres grunden med ca. 25%, hvilket forringer dermed grundens værdi. m2-prisen forudser vi (er også bekræftet af vores mægler) vil falde betragteligt.
• Nuværende indkørsel fra Viborgvej nedlægges. Dette vil forhold vil også være ugunstigt for grundens fremtidige muligheder for anvendelse til butiksformål.
• Lokalplanen lægger op til ind- og udkørsel ved Ringvejen (men kun i én retning). Dette er en forringelse i forhold til nuværende forhold.

Vi er som ejere imod projektet med vejformålet, da vores muligheder med grunden forringes.
Hvis projektet gennemføres, forventer vi en salgssum for det areal, der skal gå fra, svarende til m2-prisen, som grunden er sat til salg for (Ca. 1.700,- kr./m2).
Dertil skal lægges et erstatningsbeløb for forringelsen af det tilbageværende areal, der vil få forringede muligheder.

Udover ovenstående må det forventes med kommunens foreslåede løsning, at trafikken på Håndværkervej øges betragteligt fremadrettet. Både af kunder til grunden på Viborgvej 31´s fremtidige anvendelsesformål, men også af tung trafik, som vil skulle servicere grundens fremtidige bruger mht. varelevering. Da Håndværkervej samtidig fungerer som adgangsvej til boligområderne på Håndværkervej, Garvervej og Herman Bangs Vej vil det kunne øge risikoen for uheld for gående, cyklende og kørende trafik væsentligt. Det vil derfor også af den grund være ønskeligt, at kørsel til og fra Viborgvej 31 fortsat i fremtiden også kan foregå direkte til/fra Viborgvej og dermed med mulighed for både ind og udkørsel i begge retninger for at minimere trafikken på håndværkervej og dermeds risikoen for uheld.

Mvh.

Ove og Morten Rasmussen
Ejere af Viborgvej 31, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 40 15 02
Indsendt af: Ove og Morten Rasmussen
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg
Vedr. Lokalplan 11-018 for område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej i Silkeborg.

Lokalplan 11-018 er sendt i høring.
Til det har vi som ejere af Viborgvej 31 følgende indsigelse:

• Der inddrages et betydeligt areal af Viborgvej 31 til vejformålet, hvilket ødelægger/reducerer grundens muligheder for anvendelse til fremtidigt butiksformål. Som vi har fået det oplyst, reduceres grunden med ca. 25%, hvilket forringer dermed grundens værdi. m2-prisen forudser vi (er også bekræftet af vores mægler) vil falde betragteligt.
• Nuværende indkørsel fra Viborgvej nedlægges. Dette vil forhold vil også være ugunstigt for grundens fremtidige muligheder for anvendelse til butiksformål.
• Lokalplanen lægger op til ind- og udkørsel ved Ringvejen (men kun i én retning). Dette er en forringelse i forhold til nuværende forhold.

Vi er som ejere imod projektet med vejformålet, da vores muligheder med grunden forringes.
Hvis projektet gennemføres, forventer vi en salgssum for det areal, der skal gå fra, svarende til m2-prisen, som grunden er sat til salg for (Ca. 1.700,- kr./m2).
Dertil skal lægges et erstatningsbeløb for forringelsen af det tilbageværende areal, der vil få forringede muligheder.

Udover ovenstående må det forventes med kommunens foreslåede løsning, at trafikken på Håndværkervej øges betragteligt fremadrettet. Både af kunder til grunden på Viborgvej 31´s fremtidige anvendelsesformål, men også af tung trafik, som vil skulle servicere grundens fremtidige bruger mht. varelevering. Da Håndværkervej samtidig fungerer som adgangsvej til boligområderne på Håndværkervej, Garvervej og Herman Bangs Vej vil det kunne øge risikoen for uheld for gående, cyklende og kørende trafik væsentligt. Det vil derfor også af den grund være ønskeligt, at kørsel til og fra Viborgvej 31 fortsat i fremtiden også kan foregå direkte til/fra Viborgvej og dermed med mulighed for både ind og udkørsel i begge retninger for at minimere trafikken på håndværkervej og dermeds risikoen for uheld.

Mvh.

Ove og Morten Rasmussen
Ejere af Viborgvej 31, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 40 15 02
Indsendt af: Ove og Morten Rasmussen
Dato: