Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger fra 31.01.2019 til og med 28.02.2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen her

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget omfatter et areal på 6.100 m2 i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for i alt 6 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

  • Lokalplanforslagets formål er:
  • at udlægge området til boligformål,
  • at bebyggelse og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse i området,
  • at sikre at området vejbetjenes fra Dalvejen samt
  • at nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde.

 

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af den gældende Lokalplan 62.02.
 

Dit høringssvar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 28. februar 2019.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan dog fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 31.01.2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 31.01.2020.


Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Klima- og Miljøudvalget har 5. september 2018 jf. miljøvurderingslovens § 10 besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering. Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af miljøscreeningen.

Der er ikke andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

 

Klagevejledning - lokalplanforslaget
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside. 

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Klagevejledning - miljøvurdering
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort her på hjemmesiden.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
Til Silkeborg Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 12-024 for "Boligområde ved Dalvejen i Balle".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper

Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
Indsendt af: Christian G. Holm
Dato: