Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 12-027 for et boligområde ved Øster Bordingvej og Brunbakkevej i Buskelund

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger fra 01.04.2019 til og med 29.04.2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:

  • at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende parcelhuse og sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse
  • at sikre etablering af fri- og opholdsarealer
  • at sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer
  • at ny bebyggelse sikres mod støj fra virksomheder mod syd
  • at særlig beplantning og landskabstræk i området bevares
  • at offentligheden sikres adgang til gravhøjen
  • at der udlægges det nødvendige areal til etablering af forlængelse af Astrid Lindgrens Vej og etablering af stitunnel ved Øster Bordingvej

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 16,8 ha i landzone og byzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget givet mulighed for ca. 58 åben-lav boliger og 20 tæt-lav boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens lokalplanside eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du anvende "knappen "Afgiv høringssvar” øverst på lokalplansiden eller "Indsend svar" - knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 29. april 2019.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 01.04.2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 01.04.2020.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at der er sket projekttilpasninger i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen. Der er indarbejdet konkrete krav til afværgeforanstaltninger i lokalplanen ift. klimasikring, trafiksikkerhed, afstand til virksomheder og trafikstøj.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål vedr. henholdvis planforslaget og/eller afgørelsen vedr. miljøvurdering påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ " hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter planforslaget er offentliggjort.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.