Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Forslag til Lokalplan 13-011 for at boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Silkeborg Byråd har 27. maj 2019 godkendt ovennævnte planforslag med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 3. juni – 5. august 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.


Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:

Lokalplanens formål er,
  • at udlægge området til boligformål med mulighed for opførelse af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse,
  • at sikre mulighed for håndtering af overfladevand, herunder etablering af regnvandsbassin,
  • at sikre mulighed for støjdæmpende foranstaltninger mod Østre Højmarksvej og Nørreskov Bakke,
  • at overføre areal fra landzone til byzone.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13 ha og ligger i Gødvad nord for Østre Højmarksvej, øst for Nørreskov Bakke, vest for fredskoven Kallundmose og syd for den nye boligbebyggelse ved Eriksborg Allé. Lokalplanforslaget giver mulighed for et nyt boligområde ved Kallundmose med plads til ca. 140 boliger fordelt på ca. 100 tæt - lav boliger, 4 punkthuse (ca. 36 boliger) samt mulighed for opførelse af flere åben-lav boliger langs Nørreskov Bakke.

Lokalplanforslaget kan ses på Lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 5. august 2019.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. juni 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 3. juni 2020.

Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk.


Ændring af regulativ for områdeklassificering
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Klik her for at se oplysninger om områdeklassificering.

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 5. august 2019 på teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2 nr. 2.

Byrådet har 27. maj 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og mijløvurderingslovens § 28 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på Nævnenes Hus´ hjemmeside.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.


Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.