Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger fra 31.01.2019 til og med 28.02.2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24. Se beslutningsprotokollen her.

Lokalplanforslaget

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 15 ha, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Med lokalplanen udlægges området til erhverv i miljøklasse 1-3 samt til virksomheder der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalplanens formål er:

  • at der i området kan placeres forskellige typer af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3 
  • at der er fleksible muligheder for udstykning med hensyn til grundstørrelser
  • at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje


Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Dit høringssvar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 28. februar 2019.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan dog fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 31.01.2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 31.01.2020.


Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 10. Silkeborg Kommune har på baggrund heraf truffet afgørelse om, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Der er ikke andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

 

Klagevejledning - lokalplanforslaget
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside. 

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Klagevejledning - miljøvurdering
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort her på hjemmesiden.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
Til Silkeborg Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 14-012 "Erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper

Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
Indsendt af: Christian G. Holm
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
Vejdirektoratets bemærkninger til Silkeborg Kommunes forslag til Lokalplan 14-012 for
”Erhvervsområde ved motorvejsudfletning i Funder”, se vedhæftede dokument.
Indsendt af: Jesper Møller
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
Vejdirektoratets bemærkninger til Silkeborg Kommunes forslag til Lokalplan 14-012 for
”Erhvervsområde ved motorvejsudfletning i Funder”, se vedhæftede dokument.
Indsendt af: Jesper Møller
Dato: