Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej, Lysbro

Silkeborg Byråd har 29. april 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på fornyet offentlig høring i 2 uger i perioden 1. maj til og med 15. maj.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget har tidligere været i otte ugers offentlig høring i perioden 7. januar 2019 til og med 5. marts 2019. Plan og Vejudvalget har efterfølgende besluttet at ændre vejadgangen, så området fremover vejbetjenes fra Vestre Ringvej i stedet for Lysbrovænget. På den baggrund er det vurderet, at lokalplanforslaget skal sendes i fornyet høring i yderligere to uger.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål
  • at give mulighed for placering af fem stokbebyggelser
  • at bebyggelsen placeres så det understreger det kuperede terræn
  • at sikre vejadgang til det nye boligområde
  • at sikre, at der etableres en faunapassage/spredningskorridor igennem området, der forbinder de grønne områder omkring Lyså med Funder Krat
  • at der etableres gode rekreative stiforbindelser gennem området

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 33.750 m² i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for op til 100 etageboliger.

Lokalplanforslaget kan ses på Silkeborg Kommunes lokalplanside eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.


Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest d 15 maj 2019.


Invitation til borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes 6. maj 2019 kl. 19 til 20.30 i Kantinen på Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. januar 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 8. januar 2020.


Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2 nr. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune den 5. september 2018 vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at bebyggelsesplanen efterfølgende er justeret til på baggrund af miljøscreeningen, således at den imødekommer de miljømæssige udfordringer, der er i området.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelserne eller over manglende opfyldelse af lovens krav om lokalplanforslagets eller miljøscreeningens indhold og tilvejebringelse.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 og planlovens § 24 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter planforslaget er offentlig bekendtgjort i Plandata.dk.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.


Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelserne for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter planforslaget er offentligt bekendtgjort.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej, Lysbro
Kommentarer til lokalplan 14-014

Grundlæggende mener vi ikke, at der skal bygges på lokalplansområdet, som gennem flere kommuneplaner er udlagt til rekreativt område.
Vi undrer os over, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv kan skrive følgende: ”Rammeområdet er omfattet af en udpegning som bevaringsværdigt landskab. Ifølge retningslinjen skal landskabelige værdier her tillægges særlig stor vægt, og der må som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end det, der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.” - og alligevel tillade byggeri.
Der har været kendte byggeønsker på Bøgildhøjen siden 2010, uden at det er blevet indarbejdet i kommuneplanerne. Vi konstaterer derfor, at der ikke har været politisk ønske om at bygge der.
Det har vi som borgere og naboer haft tillid til - indtil nu.
Det er det sidste grønne areal i området mellem Herningvej, Ringvejen og Lysbrogade og bør bevares som sådan. Både af hensyn til borgerne i Lysbro, naturen og dyrelivet.

Området fungerer som spredningskorridor mellem Funder Krat og engarealerne ved Lyså.
Hvis der mod vores ønske alligevel bygges på området, vil vi gerne understrege vigtigheden af, at der skabes en velfungerende spredningskorridor/faunapassage.
Iflg. Vejdirektoratet anbefales det, at disse korridorer/passager er mindst 20 meter brede for at kunne fungere optimalt, da det er passagens bredde, længde og åbenhed har størst betydning herfor.
Det mener vi ikke er tilfældet i forslaget til lokalplan, som kun afsætter en smal strimmel på ti meter mellem det planlagte byggeri og skrænten ned til byggeriet på Lysbroengen.
Biodiversiteten er under voldsomt pres, og det er vigtigt, at Silkeborg Kommune ikke går på kompromis på dette område.
Vi er bekymrede for, at det kan skabe præcedens for andre lokalplaner, hvis det bliver muligt at anlægge spredningskorridorer på kun 10 meter og ikke som anbefalet mindst 20 meter.
Vi er også uforstående overfor, at der gives mulighed for, at der kan etableres altaner indenfor faunapassagen. Det er ikke anbefalelsesværdigt, at folk nærmest ”bor” i passagerne, og vi forslår således, at boligerne bliver rykket tilbage fra faunapassagen.
Vi ønsker så meget ”vild natur” i lokalplansområdet som muligt i modsætning til de nøgne græsplæner, vi ellers ser i forbindelse med nybyggeri i Lysbro.
Vi opfordrer Miljø- og Teknik til at benytte bæredygtighedsskemaet (som vi for øvrigt ikke kan finde i denne lokalplan) til at indgå i en dialog med bygherren om at udlægge så meget af området som muligt med f.eks. vilde blomster til bier, sommerfugle og insekter, sådan som Silkeborg Kommune selv gør nogle steder.

Vi har ikke set rådyr eller fasaner i området omkring Lysbrogade siden byggerierne på teglværksgrundene er sket. Hvis der skal være en chance for, at det kommer igen, er det på høje tid, at der skabes mulighed for at de kan trives.

I lokalplanen nævnes mulighed for at anlægge to stiforbindelser til Kjellerupbanestien. Dels i den nordlige ende og dels i den sydlige ende og at der kan fældes træer og anlægges en trappe (det må være i den sydlige ende).
Vi mener ikke, at der er nogen grund til at anlægge mere end en stiforbindelse, når det medfører fældning af nogle af de få tilbageværende træer. Stiforbindelse i den nordlige ende kræver hverken fældning af træer eller ødelæggelse af skrænten. En stiforbindelse må være nok.

Vi er ikke trygge ved følgende formulering: ”Eksisterende beplantning på skrænten skal bibeholdes i det omfang det er muligt.” Erfaringen fra andre lokalplaner viser, at det sjældent er ”muligt” at bevare ret meget, så vi ønsker, at den beplantning, der eksisterer nu skal beholdes og gerne øges

Vi opfordrer til, at der skrives nogle faste terminer ind i lokalplanen for, hvornår diverse beplantninger skal være etableret, og hvad der skal ske, hvis det ikke opfyldes. F.eks. at kommunen udfører arbejdet på bygherrens bekostning. Det er set flere gange, at beplantning og faunapassager ikke bliver lavet/færdiggjort som beskrevet i lokalplanerne, f.eks. faunapassagen på Bøgildhøjen i syd mod Lysbrovænget, der er brudt og ikke lavet i overensstemmelse med lokalplanens anvisninger.
Erfaringen fra andre lokalplaner viser, at der kan gå flere år, før opgaverne udføres – hvis det overhovedet sker. Også selv om det fremgår af lokalplanen, at ibrugtagning ikke må ske, før alting er etableret.
Det ville være rart, at man som borger kan være sikker på, at kommunen sætter handling bag ordene i lokalplanen og sikrer sig, at det, der er vedtaget og beskrevet i planen, også er det der er blevet lavet.

Oda og Arne Ruhnstet Jensen, Lysbrovænget 73, Silkeborg
Jakob Steglich-Petersen og Kirsten Puggaard, Lysbrogade 40, Silkeborg
Lisbet Lynggaard og Jørgen Madsen, Lysbrogade 23, Silkeborg

Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej, Lysbro
Kommentarer til lokalplan 14-014

Grundlæggende mener vi ikke, at der skal bygges på lokalplansområdet, som gennem flere kommuneplaner er udlagt til rekreativt område.
Vi undrer os over, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv kan skrive følgende: ”Rammeområdet er omfattet af en udpegning som bevaringsværdigt landskab. Ifølge retningslinjen skal landskabelige værdier her tillægges særlig stor vægt, og der må som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end det, der er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.” - og alligevel tillade byggeri.
Der har været kendte byggeønsker på Bøgildhøjen siden 2010, uden at det er blevet indarbejdet i kommuneplanerne. Vi konstaterer derfor, at der ikke har været politisk ønske om at bygge der.
Det har vi som borgere og naboer haft tillid til - indtil nu.
Det er det sidste grønne areal i området mellem Herningvej, Ringvejen og Lysbrogade og bør bevares som sådan. Både af hensyn til borgerne i Lysbro, naturen og dyrelivet.

Området fungerer som spredningskorridor mellem Funder Krat og engarealerne ved Lyså.
Hvis der mod vores ønske alligevel bygges på området, vil vi gerne understrege vigtigheden af, at der skabes en velfungerende spredningskorridor/faunapassage.
Iflg. Vejdirektoratet anbefales det, at disse korridorer/passager er mindst 20 meter brede for at kunne fungere optimalt, da det er passagens bredde, længde og åbenhed har størst betydning herfor.
Det mener vi ikke er tilfældet i forslaget til lokalplan, som kun afsætter en smal strimmel på ti meter mellem det planlagte byggeri og skrænten ned til byggeriet på Lysbroengen.
Biodiversiteten er under voldsomt pres, og det er vigtigt, at Silkeborg Kommune ikke går på kompromis på dette område.
Vi er bekymrede for, at det kan skabe præcedens for andre lokalplaner, hvis det bliver muligt at anlægge spredningskorridorer på kun 10 meter og ikke som anbefalet m