Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 23-011 for et område til daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. september 2019 til og med 3. oktober 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24. 

Klik her for at se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:
  • At der kan etableres daginstitution.
  • At trafikken i området afvikles funktionelt og sikkert.
  • At bevaringsværdig beplantning bevares.
  • At landskabelige interesser i området bevares.
  • At offentligheden sikres adgang til de rekreative værdier nord for daginstitutionen.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 2,7 ha i byzone som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for opføre en daginstitution med plads til 176 børn.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

Klik her for at se lokalplansiden.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden.

Klik her for at afgive høringssvar på lokalplansiden.

Du kan også vælge at benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 3. oktober 2019

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. september 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. september 2020.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

Silkeborg Kommune har d. 27. marts 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen udelukkende fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan, og at der i projektet er lavet projekttilpasninger.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

Klik her for at gå til "Klageprotalen".

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 23-011 for et område til daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup
Arena Midt ser frem til, at få et børnehus som nærmeste nabo og inviterer til fælles anvendelse af de ressourcer og muligheder der eksisterer i området.

Anvendelse af parkeringspladser (dobbeltudnyttelse, afsnit 4.9) ved Arena Midt forudsætter, at Arena Midt ikke ringerestilles i forhold til krav om antal parkeringspladser.

13.1.: Aflysning af servitut "20.07.2010, 1000887113, Deklaration om parkering": Arena Midt ønsker at sikre sig, at denne aflysning ikke ringerestiller Arena Midt i forhold til krav om antal parkeringspladser.

Arena Midt ønsker at lokalplanen tager hensyn til, en mulig fremtidig udvidelse af Arena Midt med en ekstra hal. Den ekstra hal (håndboldmål) tænkes etableret øst for nuværende hal - i området der grænser op til det nye børnehus. Herudover skal der være plads til adgangsvej til varelevering/transport til bagindgang (nordøst) mellem påtænkt ny hal og nyt børnehus.
Indsendt af: Svend Thue Damgaard
Dato: