Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 30-002 for et boligområde ved Vestervang, Fårvang

Silkeborg Byråd har 17. december 2018 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 15. januar 2019 til og med 13. februar 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen her

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:
• at udlægge lokalplanområdet til boligformål,
• at sikre etabblering af fri- og opholdsarealer,
• at bebyggelse og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse mod øst.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 3 ha i byzone som forbliver byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at omdanne et erhvervsområde til ny boligbebyggelse med 34 tæt-lav boliger og 28 etageboliger.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 13. februar 2019.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 15. januar 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 15. januar 2020.

Klagevejledning - lokalplanforslaget
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside. 

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 10.

Byrådet har 17. december 2018 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen kun medfører minimale ændringer, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning – miljøvurdering
Efter miljøvurderingslovens  § 48, stk. 1, kan afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planloven, dvs. kun retlige forhold kan påklages. F.eks. kan du klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retslige søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelserne for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelserne er offentliggjort her på hjemmesiden.