Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang

Silkeborg Byråd har 24. juni 2019 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. juli til og med 2. august 2019.

Offentliggørelsen sker efter planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.


Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:
  • at der i lokalplanen kan opføres fritliggende parcelhuse,
  • at fælles fri- og opholdsarealer overvejende placeres centralt i området omkring den eksisterende sø,
  • at skabe gode stiforbindelser der binder lokalplanområdet sammen og forbinder lokalplanområdet med områderne omkring,
  • at der udlægges areal til forlængelse af Landstigvej.
Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 4,3 ha i landzone og i byzone. Ved planens endelige vedtagelse overføres hele arealet til byzone. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 25 fritliggende parcelhuse.

Lokalplanforslaget kan ses på http://lokalplaner.silkeborg.dk, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

En endelig vedtagelse af lokalplanforslaget vil erstatte en del af Lokalplan 1.31 for et område til boligbebyggelse ved Hedevej og Skovvænget i Fårvang. Ændringen betyder, at der kan opføres åben-lav boligbebyggelse i stedet for tæt-lav boligbebyggelse.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 2. august 2019.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. juli 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. juli 2020.

Ændring af regulativ for områdeklassificering
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Klik her for at se oplysninger om områdeklassificering.
Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 2. august 2019 på teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

Silkeborg Kommune har 1. maj 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Ved afgørelsen er der bl.a. lagt vægt på, at tale om en mindre boliglokalplan i tilknytning til eksisterende bebyggelse og at overfladevand af hensyn til grundvandet (Indvindingsopland til almen vandforsyning, NFI, boringsnær placering) ledes til separat kloak. Endvidere er det på baggrund af skybrudsplan dokumenteret, at regnvand kan håndteres uden genevirkning i planområdet og tilstødende boligområder.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.