Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. april 2019 til og med 6. maj 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:
  • At der kan etableres daginstitution
  • At der kan etableres boliger
  • At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
  • At bebyggelsen fremstår afdæmpet i landskabet
  • At der etableres fælles fri- og opholdsarealer
  • At bevaringsværdig bevoksning i lokalplanområdet bevares
  • At der sikres mulighed for at opleve de landskabelige sammenhænge og værdier i området, som særligt knytter sig til dalen mod syd og skrænterne og skovområderne mod nord.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 10,4 ha i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget givet mulighed for institutionsbyggeri og 41 nye parcelhusboliger. Desuden overføres tre eksisterende boligejendomme og en skovbevokset ejendom til byzone.

Lokalplanforslaget kan ses her på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 6. maj 2019.

Invitation til borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes 24. april kl. 19.00 i Multihuset, Julsøvej 126, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 5. april 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 5. april 2020.

Ændring af regulativ for områdeklassificering
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Klik her for at se oplysninger om områdeklassificering.

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 3. juni 2019 på teknisk@silkeborg.dk 

Miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslaget kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes.

Lokalplanforslaget er miljøvurderet på følgende forhold:
Påvirkning af landskabelige værdier

Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Når planforslagets høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål vedr. planforslaget påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ " hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter planforslaget er offentliggjort.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
Vedlagt som pdf-fil
Indsendt af: Sejs-Svejbæk Lokalråd
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 36-013.

Høringssvar og bilag til dette er i vedhæftede filer. (indsendt igen da der desværre er et problem med at åbne de vedhæftede filer i det tidligere indsendte høringssvar)
Indsendt af: Robert Holden Boye
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
Vedføjet høringssvar fra Svejbæk Grundejerforenings bestyrelse
Indsendt af: Henrik Felding
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
Vedføjet høringssvar fra Svejbæk Grundejerforenings bestyrelse
Indsendt af: Henrik Felding
Dato: