Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller, og solceller på ca. 30 ha ved Marsvinslundsvej 10. Vi indkalder idéer og forslag til planlægningen.

SFP Wind Denmark ApS har på vegne af Vindpark Marsvinslund ApS søgt om tilladelse til at opføre tre vindmøller og omkring 30 hektar solceller ved Marsvinslund, nordvest for Demstrup. 

Området, hvor vindmøllerne og solcellerne ønskes opstillet, er ikke udpeget til vindmølleområde eller solcelleområde i Kommuneplan 2017-2028. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til vindmølle- og solcelleformål, og som fastlægger de overordnede retningslinjer for projektet. Projektet kræver også, at der laves en lokalplan.

Derfor indkalder vi idéer og bemærkninger til planlægningen og miljøvurderingen. 

Der er lavet et idéoplæg som fortæller om projektet og hvilke hovedspørgsmål, der skal undersøges og beskrives i miljøvurderingen. Du kan også se ansøgers projektbeskrivelse og anmeldelsen af projektet:

Kommunens idéoplæg for vindmøller og solceller

Ansøgers projektbeskrivelse

Ansøgers VVM-anmeldelse

Kom med dine bemærkninger

Formålet med denne indledende debatperiode er at give alle interesserede mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til det videre planlægningsarbejde.

Idéer og bemærkninger skal være os i hænde senest den 3. februar 2019.

Du kan komme med dine bemærkninger ved at benytte knappen Indsend svar nedenfor på denne side. Dit svar vil så lægge sig nederst på denne side og bliver synligt for alle.

Du kan også sende dine bemærkninger til teknisk@silkeborg.dk eller som papirpost til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Borgermøde

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17-19 har du mulighed for at høre mere om projektet på et møde i Sognehuset i Sjørslev, Sognegårdsvej 41, 8620 Kjellerup. Her vil repræsentanter for ansøger og kommune fortælle om projektet og planlægningsprocessen og du kan stille spørgsmål.

Det videre arbejde

Næste gang du får mulighed for at komme med bemærkninger til planerne og miljøvurderingen for projektet er når forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport og VVM sendes i offentlig høring - sandsynligvis sommeren 2019.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Se vedhæftede fil
Indsendt af: Lars Bøegh Nielsen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Forslag og ide (Nr.2.) til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund.

Mit navn er Lars Bøegh Nielsen.
Vi bor på Tinghøjvej 14, 8620 Kjellerup, i skyggekastet af projektet.

Mit forslag og min ide (Nr.2), er helt konkret, at Silkeborg Kommune går forrest i bestræbelserne på at opnå og sikres den størst mulige folkelige opbakning i befolkningen for herigennem at opnå de klimamål som vi alle gerne vil bidrage til. Og samtidig styrke nærdemokratiet, også i landområderne. Dette kan gøres ved at lave en SILKEBORG MODEL i stil med den model som Varde Kommune benytter som grundlag for fremtidige vindmølle projekter. (Varde modellen)

Ansøgninger om igangsætning af planlægning for vindmølleprojekter skal inkludere dokumentation for, at der kan opsættes mindst 3 møller, og at 95 % af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens højde fra kommende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.
Der skal desuden redegøres for nedtagning af eksisterende gamle møller inden for nærzonen (4,5 km), og for projektets bidrag til at nedbringe det samlede antal vindmøller i kommunen.
Udpegning af nye vindmølleområder kan kun ske efter fornyet samlet planlægning og under hensyn til landskabelige forhold, de omkringboende og forsvarets interesser. I øvrigt henvises til Kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse for yderligere information om krav til vindmølleprojekter, samt lokalplanlægning
Kun projekter, der indeholder alle ovenstående elementer, vil indgå i forvaltningens vurdering af de indkomne ansøgninger.
Indsendt af: Lars Bøegh Nielsen
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Solceller
Vi ønsker at der laves en undersøgelse af refleks virkning fra solcellerne. Ud fra ansøgers udsagn vil en del af solcellerne komme til at stå på en syd skråning, hvorfra de vil give genskind lige over imod vores ejendom.

3 vindmøller max højde 142,5 mtr.
Vi ønsker at der bliver lavet en meget grundig undersøgelse af støj. Og her mener vi ikke de støjberegninger ved 6 og 8 mtr i sekundet som allerede er beregnet.
Som naboer til eventuelle møller på en højderyg og derefter en lavning over imod vores ejendom frygter vi at støjen vil have en uhindret vej over til os. Vi oplever i dag at en traktor eller bil kan høres meget tydelig. Faktisk kan vi høre menneske tale hen over Vium mose, specielt i morgendis.
Her kan vi nævne "beregnet støj" fra Silkeborg motorvejen hen imod Buskelund. Her er den faktiske støj meget mere end den beregnede, også på grund af terræn og geografiske forhold. Vi ønsker ikke at komme ud i at kommunen kan sige at de regnede forkert, når vi først har møllerne opstillet (som ved motorvejen)
Lavfrekvent støj, er et kapitel for sig selv. Vi har læst en forsker udtale at mennesket påvirkes af lavfrekvent støj ud på 3,5 km fra de store møller. Det vil vi meget gerne have undersøgt.
Indsendt af: Per Skibsted Kristensen
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
se vedhæftet word fil
Indsendt af: Peter Jensen og Lene Bertelsen
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Dette svar er lagt på hjemmesiden af Silkeborg Kommune på vegne af Jens Kjærulf.
Indsendt af: Jens Kjærulff
Dato:
Nr. 6
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Høringssvar i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund.


Undertegnede foreslår, at byrådet og Silkeborg Kommune afventer resultatet af de igangværende forundersøgelser af linieføringen på den nye Hærvejs-motorvej. Som beskrevet på Vejdirektoratets hjemmeside vil den østlige linieføring have tilslutning med E45 det samme sted som den vestlige linieføring, men forløbet er øst om Viborg og Billund og tættere på Silkeborg.

Vejdirektoratets undersøgelser pågår i øjeblikket og der undersøges i korridorer på en bredde af 2 km. netop i Demstrup området i nærheden af Marsvinslund.

Fordelene ved at afvente resultaterne af forundersøgelserne af motorvejens linieføring er mange, heriblandt:


1.) Ekstraordinære gode muligheder for placering af et eller to langt større vindmølle- og solcelleprojekter langs motorvejen. Jeg henviser til lignende projekter i vore nabolande. Ved etablering af motorvej eksproprieres der som bekendt i forhold til anlæg, støj og ændringer i landskabet.

2.) Det er mere rationelt og administrativt tidsbesparende at etablere ét eller to større projekter end flere små-projekter.
Byrådet og Silkeborg Kommune vil således kunne nå målet om grøn energiforsyning i et hurtigere tempo.

3.) Etablering af ny motorvej medfører stort anlægsarbejde. Ved planlægning større af
vindmølle- og solcelleparker parallelt med anlæg af motorvej vil der kunne opnås betydelige besparelses- og rationaliseringseffekter i selve anlægsfasen. Ved motorvejen placeres der rastepladser, samkørselspladser samt muligheder for vejbetjening. Her er der også en enestående mulighed for at planlægge plads til afkørselsveje til brug for servicering af vindmøller og solcellepaneler.

4.) Større vindmølle- og solcelleprojekter vil tiltrække solide og økonomisk velfunderede projektmagere.Med venlig hilsen

Trine Degn
Sølunden 29
8620 Kjellerup
Indsendt af: Trine Degn
Dato:
Nr. 7
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Til Silkeborg Kommune

I nedenstående forholder jeg mig primært til den del af projektet, der omhandler opstilling af kæmpevindmøller.

Helt generelt mener jeg, at kommunen skal droppe planerne om udvidet vindkraft, da kommunen i min optik ikke kan bære vindmøller af den størrelse (over 140m), det er foreslået. At møllerne ikke kan placeres uden at ligge så tæt på nærmeste naboer, som det er tilfældet, vidner i min optik om, at kæmpemøller ganske enkelt ikke er en egnet løsning i vores relativ tæt bebyggede kommune. Møllernes foreslåede placering er efter min vurdering også foruroligende tæt på bymæssig bebyggelse (bl.a. Demstrup).

Jeg er klar over, at der i kommunen og byrådet er poltiske mål om udvidet vindkraft (og dermed kæmpemøller), så jeg er naturligvis godt klar over, at I har en anden holdning end jeg. Jeg synes dog ikke, at kommunen kan komme udenom, at der er en meget stor og meget indgribende beslutning, at opstille vindmøller af den påtænkte størrelse tæt på beboelse. Derfor bør dette så vidt muligt undgås. Af respekt for de potentielt kommende vindmølle-naboer, bør en beslutning om godkendelse af det aktuelle projekt som minimum afvente beslutning om linjeføringen af en kommende motorvej, hvor der er et forslag om placering meget tæt på den foreslåede placering. Herved kan man udnytte mulige synergier ift. en ekspropriation af ejendomme knyttet til et motorvejsprojekt - og således opstille kæmpevindmøller tæt på motorvejen og på grunde, der alligvel er eksproprieret.

Både under borgermødet i Egnscentret og i pressen har der været en del fokus på, om vindmøller og solceller resulterer i vagabonderende strømme i jorden. Den risiko giver selvsagt anledning til bekymring, og vagabonderende strømme bør undersøges til bunds forud for en stillingtagen til projektet.

Indsendt af: Lennart Hjørnholm
Dato:
Nr. 8
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Silkeborg Kommune bør undersøge, om udvalgsformand Hans Okholm er inhabil i forhold til sagen.
Indsendt af: Ida Charlotte Aagaard Degn
Dato:
Nr. 9
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Se vedhæftede fil.
Indsendt af: Heine Kristensen og Masja Hedevang Pedersen
Dato:
Nr. 10
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Se venligst vedhæftede
Indsendt af: Hans-Jakob Sørensen
Dato:
1 2  Næste Sidste