Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Naturkvalitetsplan

Silkeborg Byråd har besluttet at forslag til Naturkvalitetsplan 2017-2028 skal i offentlig høring.

Se Forslag til Naturkvalitetsplan 2017 - 2028  (åbner i nyt vindue)

Om planen

  • Formålet med naturkvalitetsplanen er, at alle beskyttede naturområder i kommunen værdi- og målsættes.
  • I planen kan du se, hvor naturværdierne i kommunen findes og hvilke særlige arter kommunen vil fokusere på.
  • Naturkvalitetsplanen indgår som et led i kommuneplanens mål og retningslinjer for naturen i Silkeborg Kommune.
  • Naturkvalitetsplanen er en del af Grønt Danmarkskort i Silkeborg Kommune.

 

Vi vil gerne høre din mening

Du har mulighed for at kommentere planen i høringsperioden fra den 13. oktober til den 08. december 2017.

Du er velkommen til at sende dine bemærkninger via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller sende en mail med dine bemærkninger til natur@silkeborg.dk

Alle de kommentarer, vi modtager i perioden, vil blive vurderet og behandlet inden den endelige plan bliver vedtaget.

Byrådet har også besluttet at Teknik- og Miljøafdelingen kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Forslag til Naturkvalitetsplan er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Silkeborg Kommune vurderer, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, samt at Naturkvalitetsplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Planen skal derfor ikke miljøvurderes.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i beslutningen om at Forslag til Naturkvalitetsplan 2017-2028 ikke kræver miljøvurdering, så kan denne afgørelse påklages efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 48 stk. 3 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 13. oktober 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Naturkvalitetsplan
Indsendt af:
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Naturkvalitetsplan
Indsendt af:
Dato: