Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Gelbæk

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser. Gelbæk ligger i Favrskov Kommune med de nederste ca. 200 meter af vandløbet i Silkeborg Kommune. Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. juli 2019.

Baggrund

Favrskov Kommune har i samarbejde med Silkeborg Kommune besluttet at sende det reviderede vandløbsregulativ for Gelbæk i ny offentlig høring.

Regulativforslaget er i offentlig høring i perioden 13. maj til 8. juni 2019.

Høringen foretages i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 919 af 27/6-2016 om regulativer for offentlige vandløb.

Det reviderede vandløbsregulativ for Gelbæk sendes i ny offentlig høring på grund af mindre tilpasninger som følge af indkomne høringssvar fra første høringsperiode. Regulativforslaget var tidligere i høring i perioden 12. oktober 2018 til 15. januar 2019.

I det reviderede vandløbsregulativ er der foretaget følgende ændringer i forhold til det tidligere offentliggjorte regulativforslag:

  • Bundkoten sænkes på de nederste 186 m, fra st. 5.685 til 5.871, således strækningen for et bedre fald ned mod Gjern Å og udløbskoten for Gelbæk er lig den kote Gelbæk er beskrevet med i gældende regulativ for Gjern Å. Der gives dispensation til dette i maj 2019 med klagefrist i juni 2019.
  • Oprensningsperioden er udvidet til 15. august til 15. november.
  • Mindre rettelser i teksten.

Kommunerne vurderer, at ændringerne ikke får negative konsekvenser for Gelbæk eller lodsejere langs Gelbæk.

Indsend dit høringssvar
Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til regulativet via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på vand@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 8. juli 2019. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Når udkast til regulativ har været i 8 ugers høring vil de indkomne bemærkninger blive indarbejdet i regulativet i det omfang det er muligt. Efter godkendelse i Silkeborg Kommune vil regulativet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klage, træder regulativet først i kraft, når klage er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontaktoplysninger
Hvis der er spørgsmål til regulativet, kan der rettes henvendelse til Andrea Høj Plejdrup fra Favrskov Kommune  på tlf. 89 64 52 14 eller på mail favrskov@favrskov.dk

Find høringsmaterialet herunder

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.