Selvbetjening og tidsbestilling

Gl Kongevej 18

Nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Gl Kongevej 18, Grønbæk, Ans By

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Gl Kongevej 18, Grønbæk, 8643 Ans By, med et ønske om nedlæggelse af en del af den private fællesvej over ejendommen og omlægning af en anden del af den private fællesvej over ejendommen, matr.nr. 14a Grønbæk By, Grønbæk.

Se oversigtskort.

 

Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, jf. privatvejslovens § 72, stk. 2. Vejen er ikke eneste adgangsvej til en ejendom og det er kommunens vurdering, at vejen ikke er af vigtighed for en af de vejberettigede ejendomme.

 

Det bemærkes, at hvis Silkeborg Kommune afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationskommissionen. Et sådant krav skal være fremsat inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. privatvejslovens § 75.

 

Da Silkeborg Kommune ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse fordeles udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen, jf. privatvejslovens § 76.

 

Fristen for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag er 8 uger.

 

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 31.05.2019 evt. på mail til: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

 

Lovhjemmel: Lov om private fællesveje §§ 71-78.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Gl Kongevej 18
Fra Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet vil vi protestere mod nedlæggelse af markvejsstykket.
Undertegnede er velkendt med området og vurderer, at markvejsstykket bør bevares for dets rekreative betydning, både nu og især for fremtiden.
I dag er der mulighed for at vandre, løbe eller cykle en rundtur omkring et spændende §3 område uden så meget befærdet asfaltvej, takket være markvejen.
Fremtiden vil efter al sandsynlighed bringe mere natur, som kunne skabe flere forbindelsesstier mellem fx Trinderupgård sommerhusområdet, Put and Take området, Allin å og Allinggård skov.

Da der samtidig er øget fokus på udeliv og oplevelser i naturen vil det være synd at fortsætte med at sætte begrænsninger for befolkningens muligheder. Der er allerede forsvundet alt for mange markveje!


f/ Friluftsrådet Søhøjlandet

Jørgen Krog
Indsendt af: Jørgen Krog
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Gl Kongevej 18
Fra Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet vil vi protestere mod nedlæggelse af markvejsstykket.
Undertegnede er velkendt med området og vurderer, at markvejsstykket bør bevares for dets rekreative betydning, både nu og især for fremtiden.
I dag er der mulighed for at vandre, løbe eller cykle en rundtur omkring et spændende §3 område uden så meget befærdet asfaltvej, takket være markvejen.
Fremtiden vil efter al sandsynlighed bringe mere natur, som kunne skabe flere forbindelsesstier mellem fx Trinderupgård sommerhusområdet, Put and Take området, Allin å og Allinggård skov.

Da der samtidig er øget fokus på udeliv og oplevelser i naturen vil det være synd at fortsætte med at sætte begrænsninger for befolkningens muligheder. Der er allerede forsvundet alt for mange markveje!


f/ Friluftsrådet Søhøjlandet

Jørgen Krog
Indsendt af: Jørgen Krog
Dato: