Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for udvidelse af butiksområdet i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune indkalder hermed ideer og forslag, forud for en stillingtagen til, om kommuneplanens rammeområde 36-C-01 i Sejs-Svejbæk, skal udvides. Rammeområdet omfatter butiks- og centerområdet i Sejs-Svejbæk.

Udvidelsen af rammeområdet skal sikre, at ejendommen Julsøvej 100, matr.nr. 11ø Hårup By, Linå, også kaldet ”Mascotgrunden”, inddrages i centerområdet, og dermed kan udnyttes til butiksformål.  

 

Idéer og forslag skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 26.juni 2019.

 

Baggrund

Ejer af Julsøvej 100, Sejs-Svejbæk har søgt om tilladelse til at opføre en ny dagligvarebutik på ca. 1.200 m² med tilhørende ca. 70 parkeringspladser på en del af Julsøvej 100. Projektet omfatter tillige opførelse af ca. 16 tæt-lave boliger, som placeres bag butikken.


Gældende planlægning

Julsøvej 100 ligger udenfor den afgrænsede bymidte i Sejs-Svejbæk. Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 36-007, som giver mulighed for opførelse af ca. 30 tæt-lave boliger. Ejendommen ligger tillige indenfor kommuneplanramme 36-B-03, som udlægger området til boligområde.

 

Hvis der skal gives tilladelse til en butik, vil det forudsætte, at afgrænsningen af bymidten udvides. Den del af ejendommen, hvor butikken skal placeres, skal ligge indenfor centerområdet. Ejer foreslår derfor, at butiksområdet udvides med ejendommene Julsøvej 82 til Julsøvej 100, som vist på ovenstående illustration.

 

Centerområdets nuværende arealramme til detailhandel på 5.600 m² fastholdes, sådan at der i bymidten i fremtiden kan indrettes og etableres ligeså meget detailhandel, som der er mulighed for i dag. Der er i dag en restrummelighed i bymidten i Sejs-Svejbæk på ca. 3.550 m².

 

Har du bemærkninger?

Har du bemærkninger til den påtænkte ændring af områdets anvendelse, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Dit svar skal være kommunen i hænde senest 26. juni 2019.

 

Det videre forløb

Indkomne bemærkninger vil indgå i vurderingen af, om bymidten i Sejs-Svejbæk skal udvides.

Plan- og Vejudvalget vil således på baggrund af høringen træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, med henblik på en udvidelse af bymidten og opførelse af en butik på Julsøvej 100.

 

Da den eksisterende lokalplan ikke kan rumme det projekt, der ønskes opført forventes det, at der sideløbende med kommuneplantillægget skal udarbejdes en ny lokalplan for Julsøvej 100, der omfatter både den nye butik og de boliger, der ligger i projektet.

 

Når der foreligger forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil disse blive udsendt i offentlig høring. Der vil her være mulighed for at komme med bemærkninger til de konkrete planforslag.

 

Ejendommene Julsøvej 82 til Julsøvej 100 vil fortsat kunne anvendes til boligformål, uanset ændringen af bymidtens afgrænsning og rammebestemmelserne for området.

 

Spørgsmål

Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte planlægger Anne-Mette Lade på aml@silkeborg.dk eller på 89701441.