Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til tillæg nr. 1 for delområde II og III i Lokalplan 10-024 Centerområde på Søtorvet

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til tillæg til Lokalplan 10-024 med henblik på offentlig høring i perioden 4. februar 2019 til og med 19. februar 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24, stk. 6.

Beslutningsprotokollen er tilgængelig her.

Formålet med tillægget til Lokalplan 10-024 er, at tilføje anvendelsesbestemmelser i gældende lokalplan. Tilllægget udvider anvendelsesbestemmelserne for delområde II og III i lokalplan 10-024.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

 

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til lokalplantillæg skal du anvende ”Afgiv høringssvar” øverst på lokalplansiden.  Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 19. februar 2019.

 

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil tillægget til lokalplanen er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 4. februar 2019 og indtil det endeligt vedtagne tillæg til lokalplanen er offentliggjort, dog højst indtil 4. februar 2020.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Forslaget til tillæg til lokalplanen er screenet jf. miljøvurderingsloven § 8, stk. 2, pkt. 2.
Teknik og Miljø har på baggrund heraf vurderet, at lokalplantillægget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet da tillægget kun medfører minimale ændringer og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af miljøscreeningen.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.


Klagevejledning - lokalplanforslaget
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter afgørelsen er offentlig bekendtgjort her på kommunens hjemmeside. 

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.


Klagevejledning - miljøvurdering
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort her på hjemmesiden.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan 


Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.