Selvbetjening og tidsbestilling

Ophævelse af Lokalplan nr. 57 - Kareen ved Vestergade, Søndergade, Ndr. Torvegade, Skolevangen i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til ophævelse af lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 1. februar 2019 til og med 1. marts 2019.

Forslag til ophævelsen offentliggøres i overensstemmelse med planlovens § 33 stk. 2.

Se beslutningsprotokol her.

Forslaget til ophævelse kan ses på lokalplansiden eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.
  

Dit høringssvar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget om ophævelse skal du anvende ”Afgiv høringssvar” øverst på lokalplansiden eller alternativt skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg. 

Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 1. marts 2019.

 

Afgørelse - miljøvurdering

Forslaget til ophævelse er screenet jf. miljøvurderingsloven § 8, stk. 2.

Teknik og Miljø har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, da planen kun medfører minimale ændringer og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

 

Klagevejledning - miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort her på hjemmesiden.

Klagen skal indgives via "Klageportalen" som du finder på "Nævnenes Hus´" hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen om ikke af foretage miljøvurdering for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Ophævelse af Lokalplan nr. 57 - Kareen ved Vestergade, Søndergade, Ndr. Torvegade, Skolevangen i Kjellerup
Lokalrådet har ingen indsigelser mod lokalplansændringen, men vi forventer, at der udarbejdes en ny plan for bymidten, især torvet, senest i forbindelse med den planlagte kloakrenovering.
Indsendt af: Lis Jespersen
Dato: