Selvbetjening og tidsbestilling

Mads Doss Vej nedlæggelse af offentlig sti

Nedlæggelse af del af den offentlige sti ved Mads Doss Vej, Thorning, Kjellerup

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Mads Doss' Vej 24A-K, 8620 Kjellerup med et ønske om at overtage en del af det offentlige stiareal.

Se oversigtskort.

 

Arealet ønskes tillagt den tilgrænsende ejendom matr.nr. 11q Thorning By, Thorning.

 

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af den offentlige sti på arealet og om arealets fremtidige status.

 

Vejen/stien skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen/stien skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

 

Det er forvaltningens vurdering, at stien der ønskes nedlagt, ikke er vigtig for en ejendom.

 

Vejarealet foreslås nedlagt og afhændet til ejeren af den tilgrænsende ejendom.

 

Da vejen/stien eller dele af denne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen/stien opretholdes.

 

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 31.05.2019 evt. på mail til: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

 

Lovhjemmel: Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.