Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller, og solceller på ca. 30 ha ved Marsvinslundsvej 10. Vi indkalder idéer og forslag til planlægningen.

Fornyet opstart af planlægningsforløbet.

Dette debatoplæg omhandler samme ansøgning om 3 vindmøller og 30 ha solceller som det debatoplæg der blev udsendt i januar 2019.

På baggrund af en habilitetsvurdering er der fundet behov for en fornyet politisk stillingtagen til igangsættelse af planlægningsarbejdet for ansøgningen om vindmøller og solceller ved Marsvinslund. Plan- og Vejudvalget vedtog 4. februar 2019 på ny at igangsætte planlægningsforløbet og at holde en 2 ugers debatperiode. Ved sagens behandling i udvalget deltog udvalgsformand Hans Okholm ikke på grund af inhabilitet.

Der er således tale om at planlægningsforløbet starter forfra på baggrund af Plan- og Vejudvalgets beslutning den 4. februar 2019. Det betyder, at der i henhold til planloven skal gennemføres en fornyet for-høring (debatperiode).

Idet der er tale om en for-høring og et debatoplæg som omhandler selvsamme projekt som for-høringen og debatoplægget handlede om i løbet af januar 2019, så er det besluttet, at den fornyede for-høring skal vare 2 uger.

Der er ikke i planloven krav om afholdelse af borgermøde i debatperioden. På borgermødet den 15. januar 2019 om det ansøgte projekt deltog ca. 130 borgere, samt kommune og ansøger og dennes rådgiver. På mødet fremkom nyttige oplysninger til sagen. Silkeborg Kommune vurderer, at da der er tale om selvsamme ansøgte projekt som blev debatteret på mødet den 15. januar, så er der ikke behov for yderligere et borgermøde i for-høringen.

Alle bemærkninger der er indsendt til kommunen (på mail, via kommunens hjemmeside eller på anden vis) betragtes som gældende også for denne fornyede for-høring og vil blive behandlet på samme måde som var de indsendt i den fornyede for-høring. Der er således ikke behov for at genfremsende de bemærkninger som man allerede måtte have indsendt. Hvis man har yderligere idéer eller forslag til planlægningen eller miljøvurderingen for projektet er man velkommen til at benytte lejligheden i den fornyede for-høring.

Om projektet 

SFP Wind Denmark ApS har på vegne af Vindpark Marsvinslund ApS søgt om tilladelse til at opføre tre vindmøller og omkring 30 hektar solceller ved Marsvinslund, nordvest for Demstrup. 

Området, hvor vindmøllerne og solcellerne ønskes opstillet, er ikke udpeget til vindmølleområde eller solcelleområde i Kommuneplan 2017-2028. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til vindmølle- og solcelleformål, og som fastlægger de overordnede retningslinjer for projektet. Projektet kræver også, at der laves en lokalplan.

Derfor indkalder vi idéer og bemærkninger til planlægningen og miljøvurderingen. 

Der er lavet et idéoplæg som fortæller om projektet og hvilke hovedspørgsmål, der skal undersøges og beskrives i miljøvurderingen. Du kan også se ansøgers projektbeskrivelse og anmeldelsen af projektet:

Kommunens idéoplæg for vindmøller og solceller

Ansøgers projektbeskrivelse

Ansøgers VVM-anmeldelse

Kom med dine bemærkninger

Formålet med denne indledende debatperiode er at give alle interesserede mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til det videre planlægningsarbejde.

Idéer og bemærkninger skal være os i hænde senest den 24. februar 2019.

Du kan komme med dine bemærkninger ved at benytte knappen Indsend svar nedenfor på denne side. Dit svar vil så lægge sig nederst på denne side og bliver synligt for alle.

Du kan også sende dine bemærkninger til teknisk@silkeborg.dk eller som papirpost til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Det videre arbejde

Næste gang du får mulighed for at komme med bemærkninger til planerne og miljøvurderingen for projektet er når forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport og VVM sendes i offentlig høring - sandsynligvis sommeren 2019.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Jeg er meget bekymret over støjen fra 3 vindmøller i min "baghave"
Jeg har hørt fra en borger som bor 1370 meter fra flere 150 meter høje møller. Det er ca. samme afstand som jeg får til Marsvinslundmøllerne.
Han fortæller at i blæsende vejr, er det umuligt for ham at gå udenfor uden brug af høreværn.
Trykbølgerne fra vingerne på flere møller interferere og skaber infrastøjen som altså lyder som en subwoofer som er gået i selvsving på meget lav frekvens.
Når man beregner og laver støjmålinger på vindmøller, så gør man det kun på én vindmølle, hvordan støjen fra flere møller interferere, vil jeg gerne at lavet en undersøgelse på.
Indsendt af: Ilse Kristensen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Jeg er meget bekymret over støjen fra 3 vindmøller i min "baghave"
Jeg har hørt fra en borger som bor 1370 meter fra flere 150 meter høje møller. Det er ca. samme afstand som jeg får til Marsvinslundmøllerne.
Han fortæller at i blæsende vejr, er det umuligt for ham at gå udenfor uden brug af høreværn.
Trykbølgerne fra vingerne på flere møller interferere og skaber infrastøjen som altså lyder som en subwoofer som er gået i selvsving på meget lav frekvens.
Når man beregner og laver støjmålinger på vindmøller, så gør man det kun på én vindmølle, hvordan støjen fra flere møller interferere, vil jeg gerne at lavet en undersøgelse på.
Indsendt af: Ilse Kristensen
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
Jeg er meget bekymret over støjen fra 3 vindmøller i min "baghave"
Jeg har hørt fra en borger som bor 1370 meter fra flere 150 meter høje møller. Det er ca. samme afstand som jeg får til Marsvinslundmøllerne.
Han fortæller at i blæsende vejr, er det umuligt for ham at gå udenfor uden brug af høreværn.
Trykbølgerne fra vingerne på flere møller interferere og skaber infrastøjen som altså lyder som en subwoofer som er gået i selvsving på meget lav frekvens.
Når man beregner og laver støjmålinger på vindmøller, så gør man det kun på én vindmølle, hvordan støjen fra flere møller interferere, vil jeg gerne at lavet en undersøgelse på.
Indsendt af: Ilse Kristensen
Dato: