Selvbetjening og tidsbestilling

Overgårdsvænget omlægning af privat fællesvej

Omlægning af privat fællesvej Overgårdsvænget, 8600 Silkeborg, matr.nr.9q Linå By, Linå.

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen matr.nr. 9q Linå By, Linå med et ønske om omlægning af den private fællesvej over ejendommen. Se oversigtskort.

 

Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig bliver etableret anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, jf. privatvejslovens § 72, stk. 2. Vejen er ikke eneste adgangsvej til en ejendom og det er kommunens vurdering, at vejen ikke er af vigtighed for en af de vejberettigede ejendomme. Omlægningen af vejen er i overensstemmelse med lokalplan 182.01.

 

Det bemærkes, at hvis Silkeborg Kommune afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationskommissionen. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. privatvejslovens § 75.

  

Da Silkeborg Kommune ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens omlægning, skal udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, afholdes af den grundejer, der har interesse i omlægningen, jf. privatvejslovens § 76.

 

Fristen for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag er 8 uger.

 

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 27.05.2019 evt. på mail til: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

 

Lovhjemmel: Lov om private fællesveje §§ 71-78.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.