Selvbetjening og tidsbestilling

Høring af udkast til regulativ for Afløb fra Rødekær Enge

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 23. juli 2019.

Se udkast til regulativet: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/16540

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.

Der har ikke tidligere været regulativ for Afløb fra Rødekær Enge, men vandløbet har været vedligeholdt af Silkeborg Kommune, siden vandløbet blev omklassificeret til offentligt vandløb i 2003. Silkeborg Kommune fastsætter i dette regulativ de specifikke bestemmelser, der fremadrettet skal gælde for vandløbet. Bestemmelserne er reelt set blot en beskrivelse af den vedligeholdelsespraksis, der har været siden omklassificeringen .  

Indsend dit høringssvar
Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til regulativet via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftligt svar pr. e-mail til vand@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 23. juli 2019. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Når udkast til regulativ har været i 8 ugers høring vil de indkomne bemærkninger blive indarbejdet i regulativet i det omfang det er muligt. Når Silkeborg Kommune har vedtaget regulativet, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klage, træder regulativet først i kraft, når klage er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontaktoplysninger
Hvis der er spørgsmål til regulativet, kan vandløbsteamet kontaktes på
vand@silkeborg.dk eller tlf. 89 70 14 23.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.