Selvbetjening

Landbrug: Høring af miljøtilladelse af Tingvejen 18, 8883 Gjern

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 28. marts 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tingvejen 18, 8883 Gjern.

Ejeren ønsker, at få den eksisterende svineproduktion retslig lovliggjort, ved ansøgning om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens regler.

På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 1160 stk. årssøer, svarende til 262,96 DE. En soproduktion for mere end 750 stipladser skal ifølge lovgivningen have en miljøgodkendelse.

Der foretages ingen ændringer af husdyrbruget i forbindelse med denne miljøgodkendelse.

Kommunen har vurderet, at husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til miljøgodkendelse af husdyrbruget sendes i 6 ugers høring fra den 14. februar 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 519 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 28. marts 2017.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen
[Miljøgodkendelse af Tingvejen 18 (pdf)]