Selvbetjening og tidsbestilling

Arkiv: Landbrug: Forhøring af udvidelse af husdyrbruget på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tøndborgvej 53, hvor produktionsarealet ønskes udvidet til 4372 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 23.4.2019.

Beskrivelse af sagen
På Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup har i dag en § 12 miljøgodkendelse med tilladelse til ca. 513 DE i kvæg. Ejeren ønsker at blive godkendt under den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. august 2017. Ejeren har derfor ansøgt om en § 16a miljøgodkendelse til et produktionsareal på 4372 m2.
I forbindelse med udvidelsen ansøges der om, at ændre anvendelse af det eksisterende maskinhus, til kvægstald. Der er ligeledes søgt om at etablere en ny gyllebeholder.

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 16a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.
Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer på de væsentlige påvirkninger der måtte være på omgivelserne.

Miljøkonsekvensrapporten kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.
Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse inden 23. april 2019 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Download materiale
Miljøkonsekvensrapport (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.