Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til kommuneplantillæg 44 og forslag til lokalplan 12-028 for et område til offentlige formål i Hvinningdal

Silkeborg Byråd har den 27. maj 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 10. juni 2019 til og med 8. juli 2019.

Se beslutningsprotokol: Sagen fremgår af punkt 7.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At give mulighed for at opføre bebyggelse til offentlige formål i form af blandt andet ny hal, fælleshus, plejeboliger og kirke.
  • At parkering, veje og fodgængerforbindelser udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed.
  • At sikre ankomsten til området og at der skabes sammenhæng mellem nye og eksisterende stisystemer.
  • At nye veje og stier tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 23,5 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for offentlige formål som kirke, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, plejeboliger, idrætsanlæg, fælleshus samt vej, parkeringsanlæg og områder udlagt til andre lign. almennyttige formål.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Du kan også søge lokalplanen frem under ”Forslag” på lokalplansiden og anvende ”Din kommentar”.

Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest den 5. juli 2019.

Borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget. Borgermødet afholdes onsdag den 19. juni kl. 19:00 til 21:00 i
Biblioteket i administrationsbygningen på Hvinningdal Skole, Eidervej 50, 8600 Silkeborg 

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
 
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 7. juni 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 7. juni 2020.
 
Forslag til tillæg nr. 44

Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2 nr. 2.
 
På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Dette skyldes at projektet er rettet til med henblik på, at reducere miljøpåvirkningerne.

Klagevejledning

Afgørelsen om at planforslagene ikke skal miljøvurderes kan påklages til Planklagenævnet i forhold til retslige spørgsmål, jf. Planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervs- og vækstministeren samt landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En klage skal være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning, lokalplan

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

 

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.