Selvbetjening og tidsbestilling

Arkiv:Landbrug: Høring af § 16b Miljøtilladelse på Viborgvej 161, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 13. 03 2019

Beskrivelse af sagen
Ejendommen Viborgvej 161 har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 fra 2010 og et efterfølgende tillæg fra 2013. Tillægget blev dog ikke udnyttet og nudriften er sat til det der blev godkendt i 2010. Der er godkendt en malkekvægsbesætning med tungrace og jersey på 305,04 DE efter dengang gældende dyreenhedsberegning.

Knud-Olaf Thormann Nielsen, ejer af Viborgvej 161 søger om ny tilladelse til ejendommen, da der er sket ændringer i dyreholdet. Der søges til de eksisterende staldarealer, samt et dybstrøelsesareal i eksisterende maskinhal.

Der bygges ikke, men etableres et nyt produktionsareal på 130 m2 i en eksisterende bygning (stald 4).

Da ammoniakemissionen er mere end 750 kg NH3-N pr. år, skal der fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af ’bedste tilgængelige teknik’ (BAT).

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 2 ugers parts og nabohøring, jf. § 56 eller stk. 1, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 2 ugers høring fra den 27-02-2019.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 358 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøtilladelsen via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 13-03-2019. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Download udkastet
Udkast til § 16b Miljøtilladelse på Viborgvej 161, 8600 Silkeborg

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.