Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 og Forslag til Lokalplan 13-020 for et boligområde ved "Eriksborg" i Gødvad

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til planer med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 1. april – 27. maj 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.
 
 
Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er
 
  • At udlægge lokalplanområdet til boligformål
  • At sikre at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende parcelhuse og sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse. 
  • At sikre at boligerne placeres omkring fællesarealer og -veje.
  • At skabe gode stiforbindelser som sammenbinder lokalplanområdet med omgivelserne.
  • At overføre området fra landzone til byzone.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 52 boliger. 
 
Lokalplanforslaget kan ses på kommunens lokalplanside, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.
 
 
Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 27. maj 2019.
 
 
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra 1. april 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1. april 2020. 
 
Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.silkeborg.dk 
 
Ændring af regulativ for områdeklassificering
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50 a, stk. 2.
 
 
Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 27. maj 2019 på teknisk@silkeborg.dk 
 
Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 2. 
 
Byrådet har 25. marts 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. 
 
Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.
 
Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsernes hensigtsmæssighed eller rimelighed. 
 
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
 
Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
 
Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på Nævnenes Hus´ hjemmeside.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.
 
Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.
 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet