Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg 40 og Forslag til Lokalplan 13-022 for boligområde ved Oslovej, Gødvad

Silkeborg Byråd har 29. april 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 6. maj 2019 til og med 28. juni 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Kilk her for at se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:
  • at bebyggelsen og anlæg tilpasses eksisterende bebyggelse mod sydvest;
  • at sikre etablering af fri- og opholdsarealer;
  • at bebyggelse inden for delområde IV fremstår ensartet i arkitektonisk udtryk;
  • at principperne for udformning af bebyggelsen fastlægges for delområde IV;
  • at området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af fritliggende parcelhuse, sammenbyggede rækkehuse og etageboliger.
Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 1,1 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget givet mulighed for opførelse af et enkelt parcelhus, to etageboligblokke i 1-4 etager til 24 lejligheder samt fælles fri- og opholdsarealer. Lokalplanrådet er i dag udbygget med 8 rækkehuse og et parcelhus.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 28. juni 2019.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 6. maj 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 6. maj 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg 40
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk.

Miljøvurdering
Planforslagene er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

På baggrund af screeningen har Silkeborg Kommune vurderet, at lokalplanforslaget kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor skal miljøvurderes.

Lokalplanforslaget er miljøvurderet på følgende forhold:
  • Støj (herunder trafikstøj)
  • Afledning sf spildevand
Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Når planforslagets høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside" .

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet