Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Lokalplan 15-010 Boliger ved Tandskovvej i Sinding

Silkeborg Byråd har 29. april 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 10. maj til og med 7. juni 2019.

Forslag til lokalplan 15-010 for et bolig-område ved Tandskovvej i Sinding

 

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

 

Se beslutningsprotokollen.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

·         at nye veje tilkobles eksisterende trafiksystemer på en funktionel og sikker måde

·         at skabe en begrønnet overgang mellem boligbebyggelsen og det åbne land mod øst ved at etablere beplantningsbælte

·         at området fremstår som et varieret boligområde, med en blanding af fritliggende parcelhuse og sammenbyggede dobbelt- eller rækkehuse.

·         at sikre bebyggelse og udendørs opholdsarealer mod for store støjgener

 

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 1,4 ha i landzone som forbliver i landzone ved lokalplanens vedtagelse. Lokalplanforslaget givet mulighed for 17 boliger.

 

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

 

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal du anvende ”Afgiv høringssvar”-knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 7. juni 2019.

 

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 10. maj 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 10. maj 2020.

 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.

 

Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslag ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at bebyggelsen ikke placeres et sted hvor etablering af bebyggelsen kan påvirke miljøet væsentligt.

 

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune

 

Klagevejledning

Efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

 

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

 

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

 

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelserne for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter planforslaget er offentligt bekendtgjort.