Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til Kommuneplantillæg 20, Virklund og Forslag til Lokalplan 41-007 for et boligområde ved Hjortespringet, Virklund

Silkeborg Byråd har 29. april 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 6. maj til og med 1. juli 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget blev vedtaget af byrådet med følgende mindretaltudtalelse:
Enhedslisten (Ø) stemmer imod, idet vi ikke kan acceptere en reduktion af skovbyggelinjen til 30 m. Vi ønsker en ny standard for reduktion af skovbyggelinjer. Primært ønsker vi skovbyggelinjen på 300 m overholdt. Ved skovområder, der ikke repræsenterer en særlig naturmæssig værdi kan den dog reduceres til 100 m og kun i ganske særlige tilfælde herunder.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanforslaget
Lokalplanforslagets formål er:

  • at området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af fritliggende parcelhuse på grunde af forskellig størrelse samt rækkehuse eller dobbelthuse.
  • at der i delområde II kan placeres fritliggende parcelhuse på små grunde.
  • at bebyggelse inden for delområde III får et helhedspræg.
  • at bebyggelsens udformning og placering på grundene tilpasses det kuperede terræn, så bebyggelsen følger terrænets former.
  • at fælles fri- og opholdsarealer placeres på arealer med et højt indhold af eksisterende natur.
  • at der i de fælles fri- og opholdsarealer sikres et højt indhold af natur som en overgang til skoven.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 11 ha i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for 52 boliger.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunes lokalplanside eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 6. maj 2019 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 6. maj 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg 20, Virklund
Der er sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på www.kommuneplan.silkeborg.dk.

Din kommentar
Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du anvende ”Afgiv høringssvar” -knappen øverst på lokalplansiden eller benytte ”Indsend svar” -knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 1. juli 2019. 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Lokalplanforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 2. Silkeborg Kommune har 29. april 2019 på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering. Begrundelsen er, at området allerede er udpeget som fremtidigt boligområde og der med lokalplanen og kommuneplanen planlægges til dette formål.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på "Nævnenes Hus´ hjemmeside.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til Kommuneplantillæg 20, Virklund og Forslag til Lokalplan 41-007 for et boligområde ved Hjortespringet, Virklund
For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Dette kan ikke opfyldes, hvis der bygges 30 meter fra skovkanten.
I forvejen er der mange steder i skovene omkring Virklund og Silkeborg, hvor stilhed og ro bliver en saga blot pga. udnyttelse til fritidsformål som mountainbike mv. og udbygning af veje.
Indsendt af: Susanne Brandt Hansen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til Kommuneplantillæg 20, Virklund og Forslag til Lokalplan 41-007 for et boligområde ved Hjortespringet, Virklund
For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Dette kan ikke opfyldes, hvis der bygges 30 meter fra skovkanten.
I forvejen er der mange steder i skovene omkring Virklund og Silkeborg, hvor stilhed og ro bliver en saga blot pga. udnyttelse til fritidsformål som mountainbike mv. og udbygning af veje.
Indsendt af: Susanne Brandt Hansen
Dato: