Selvbetjening og tidsbestilling

Arendalsvej

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Arendalsvej, samt nedklassificering af del af Arendalsvej, der opretholdes som privat fælles vej.

For at kunne realisere projektet med byggeriet af en ny hal i Gødvad, som indgår i planerne for et nyt bydelscenter i Gødvad, ønsker Silkeborg Kommune at nedlægge en del af Arendalsvej, hvor der skal bygges en ny hal. Endvidere ønsker Silkeborg Kommune at nedklassificere den resterende del af Arendalsvej til privat fælles vej, til fortsat brug for hallen og områdets virksomheder og beboer. Se oversigtskort i link længere nede. 

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af kommunevejen og om arealets fremtidige status. Silkeborg Kommune planlægger at træffe beslutning om, at en del af vejen nedlægges helt, samt at en del af vejen skal være en privat fælles vej. Der er i denne vurdering lagt vægt på, at vejen har mistet sin betydning som offentlig vej, da vejen primært vejbetjener hallen, samt den kommende skole jævnfør planerne for et bydelscenter i Gødvad.

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Det er kommunens vurdering, at en del af vejen skal opretholdes som privat fælles vej.

Opretholdes vejen som privat fælles vej, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret til vejen. Det vil være Silkeborg Kommune, der fremover skal være ejer af vejarealet og det er matrikelnummer 16a, 16ky og 16kx Gødvad By, Gødvad, der skal have vejret til vejen.

Proceduren for nedklassificering af vejen kan fraviges ved aftale, når kommunen og samtlige berørte grundejere er enige herom. Hvilket er tilfældet ved denne nedklassificering.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 06.03.2020 evt. på mail til: Vejmyndighed@silkeborg.dk

Lovhjemmel: Lov om offentlige veje §§ 15 og 124-126.

  

Se kortbilag, som viser hvilken del af Arendalsvej, som nedlægges (pdf) 

Oversigtskort, som viser hvilken del af Arendalsvej, som nedlægges, og hvilken del der nedklassificeres til privat fælles vej.

Rød strækning nedlægges og blå strækning nedklassificeres til privat fælles vej.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet