Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplanen: Etablering af kloakanlæg i Funder og Hvinningdal

Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, ledninger og adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer.

Tillægget omhandler arealerhvervelse til udvidelse af eksisterende bassin, rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger, samt etablering af regn- og spildevandsledninger i nyt boligområde.

Har du bemærkninger?

Forslag til tillæg nr. 27 er i otte ugers offentlig høring frem til 24. januar 2020. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Se forslaget til tillæg 27 til spildevandsplanen

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 27 til Spildevandsplan, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10. 

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter denne afgørelse er truffet.

Link til afgørelse

 

Tillæg nr. 27 til Spildevandsplanen er offentlig høring på Silkeborg Kommunes hjemmeside frem til 24. januar 2020.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplanen: Etablering af kloakanlæg i Funder og Hvinningdal
Matrikel 6.H
Nørhedevej 2
8600 Silkeborg

Jeg vælger at skrive her, da jeg ikke er blevet kontaktet af Iben Serup Hjøllund efter aftale med Silkeborg Kommune. Vi kan se, at kommunen gerne vil gå ind på vores grund, men dette er et område med store træer, som vi ikke ønsker skal fælles, da vi ifølge lokalplanen står over får nyt byggeri i området, som vil påvirke vores områderne op til vores matrikel.
Vi finder det unødvendigt, at dette skal ske, da vi har mark op til vores matrikel på den siden spildevandsledningen skal føres.

Vi vil selvfølgelig gerne kontaktes af kommunen, så vi kan få en detaljeret plan for hvad der skal ske.

Med venlig hilsen

Jeppe Bjerre Vagner Petersen


Indsendt af: Jeppe Bjerre Vagner Peteren
Dato: