Selvbetjening og tidsbestilling

Tillæg 36 til spildevandsplanen

Forslag til tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af kloakanlæg i Linå. Det drejer sig om arealerhvervelse til bassin samt rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger. Anlægsarbejderne foretages i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin for at tage højde for den fremtidige udvikling af Linå og de forventede klimaforandringer.

Har du bemærkninger?

Forslag til tillæg er efter Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i otte ugers offentlig høring frem til 27. januar 2020. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Se forslag til tillæg 36 til spildevandsplanen

 

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 36 til Spildevandsplan, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10. 

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 30. december 2019.

Link til afgørelse