Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til tillæg nr. 38 til Spildevandsplanen: Nedlæggelse af Demstrup renseanlæg mm.

Tillæg nr. 38 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af transportledning og regnvandsbassin samt separatkloakering af nogle ejendomme i Sjørslev. Desuden skal det sikres at nedlæggelsen af Demstrup renseanlæg er i overensstemmelse med målsætningen i spildevandsplanen og statens vandområdeplanlægning.

Har du bemærkninger?

Forslag til tillæg er jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i otte ugers offentlig høring frem til den 21. november 2019. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Se forslaget til tillæg 38 til spildevandsplanen 2011-2021 for Silkeborg Kommune

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg 38 til Spildevandsplan, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10.

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 24. oktober 2019.

Link til afgørelse

Tillæg 38 til Spildevandsplanen er offentlig høring på Silkeborg Kommunes hjemmeside fra den 26. september 2019 til den 21. november.

Sæt kryds i feltet