Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Salten Å ved Katrinedal Dambrug

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 27. december 2019

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Der gives tilladelse til en omlægning og forlængelse af Salten Å ved Katrinedal Dambrug for at forbedre passagen for fisk og smådyr i vandløbet. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne negativt i Salten Å.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Martin Andersen på tlf. 8970 2081 eller på email maan@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 27. december 2019.

Download afgørelsen

Tilladelse til restaurering af Salten Å (pdf)

Sidst opdateret