Selvbetjening og tidsbestilling

Dit uddannelsesforløb

Som kontorelev får du en unik mulighed for at tage en uddannelse, mens du arbejder. Her kan du få et overblik over, hvordan elevuddannelsen er opbygget.

Arbejde foran computerne

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration giver dig en attraktiv kombination af skoleophold og arbejde, med løn under hele forløbet og gode arbejdsvilkår. Du vil stifte bekendtskab med to af kommunens afdelinger og bliver inviteret med på en spændende studietur.

Skoleophold

Din elevtid indeholder 15 ugers skoleophold fordelt over hele forløbet. Hvert ophold varer fire-fem uger, og du bliver undervist i:
 • Kommunikation
 • Lovgivning
 • Politik og økonomi
 • Organisation og samarbejde

Du får en uddannelsesplan over dine opgaver i afdelingen, som hjælper dig med at sikre, at du når dine mål. Uddannelsesplanen gennemgås jævnligt sammen med din uddannelsesansvarlige, som står til rådighed for vejledning og sparring under forløbet.

Løn

Under din uddannelse som kontorelev får du løn – både mens du arbejder, og mens du er på skole.

 • Første års elever: 13.901 kr. pr. måned
 • Anden års elever: 14.631 kr. pr. måned
 • Voksenelever: 20.952 kr. pr. måned

Arbejdstid

Din arbejdsuge er 37 timer, med mulighed for flekstid. Der vil ikke være weekendarbejde. Som udgangspunkt er timerne fordelt på følgende måde:

 • Mandag-onsdag fra kl. 8.00-15.00
 • Torsdag fra kl. 8.00-17.30
 • Fredag fra kl. 8.00-14.30

Afdelinger

I Silkeborg Kommune har vi 10 forskellige afdelinger/stabe, hvoraf de 9 har elever. Som elev kommer du som minimum til at arbejde i to af afdelingerne. Det giver dig mulighed for at komme vidt omkring i en stor politisk organisation og få et indblik i de meget forskellige opgaver i afdelingerne. Når du søger en af vores elevstillinger, får du mulighed for at ønske, hvilke afdelinger du gerne vil arbejde i.

Tryk på afdelingerne nedenunder og se, hvilke opgaver du kommer til at beskæftige dig med.

Kommunens afdelinger

I Beskæftigelsesafdelingen har vi elevpladser i Jobcenter Erhverv og Uddannelse samt i Ydelsescentret.

Er du dygtig og har interesse inden for IT, kommunikation, service og økonomi, så kan du bruge dine kompetencer hos os.

Som elev i Beskæftigelsesafdelingen kommer du til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Din hverdag hos os bliver både indholdsrig og afvekslende.

I Jobcenter Erhverv og Uddannelse er vi ca. 145 medarbejdere beskæftiget indenfor forskellige faggrupper.

Din elevtid vil være organiseret ind i Center Support, som er én af 6 funktioner i centeret. I Center Support er vi 10 administrative medarbejdere – vi betegnes som jobcenterets ”centralnervesystem” og supporterer 5 driftsfunktioner. Du vil få indblik og arbejdsopgaver ind i flere af funktionerne.

I Center Support har vi fokus på digitale løsninger og er up-to-date på området.

Som elev i Center Support vil du bl.a. få arbejdsopgaver indenfor: Receptions- og telefonbetjening, planlægning og indkald, udfærdigelse af vejledninger, journalisering, administration af diverse, indkaldelse/deltagelse/referatskrivning i forbindelse med møder.

I Ydelsescentret er vi ca. 45 medarbejdere fordelt på forskellige funktioner.

I Ydelsescentret varetager vi sagsbehandling vedrørende alle former for ydelser, der knytter sig til beskæftigelsesområdet.

Dine opgaver som elev kan for eksempel være: Myndighedsopgaver, herunder sagsbehandling, beregning af ydelser og udbetaling, kontakt til samarbejdspartnere, betjening af både personlige og telefoniske henvendelser fra borgere.

Vi møder en bred borgergruppe - fra borgeren, der er syg, til borgeren, der har været ude for en ændring i arbejdslivet og har brug for hjælp til forsørgelse.

Som elev i Børn og familie (0-18 år) vil du få indsigt i vores mange fagområder – primært dagtilbud og familierådgivning samt de forskellige administrative opgaver der er knyttet til dem.

Vi har lagt en ramme for din praktik, så du kommer hele vejen rundt og får lov at prøve forskellige typer af opgaver f.eks.:

 • borgerbetjening
 • sagsbehandling
 • posthåndtering
 • økonomiopgaver

Dine opgaver vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, andre vil tage længere tid og give dig mulighed for at bruge din kreativitet. Du kan selv være med at præge dette.

For at give dig mulighed for selv at være med til at tilrettelægge din arbejdsdag, vil du hurtigt få dine egne opgaver.

Du vil selvfølgelig blive tilknyttet én medarbejder med et særligt ansvar for din praktik, men som elev er du en del af Administrativ Sektion på lige fod med de øvrige 20 medarbejdere og deltager i møder, temadage og sociale arrangementer sammen med os andre.

Vi kan godt lide grine højt og lægger stor vægt på trivsel i en travl og varieret hverdag.

Kan du lide udfordringer i hverdagen, forskelligartede opgaver, jura, økonomi, digital udvikling og borgerkontakt?

Så er Ejendomme stedet for dig. Som elev i Ejendomme vil du blive en del af Teknisk Service, Team Udlejning. Her beskæftiger vi os med udlejning af ældre- og plejeboliger, almindelige udlejningsboliger, udlejning af kommunale bådpladser, forpagtninger mv. Vi laver lejekontrakter, varmeregnskaber, flytteopgørelser og skaffer hjælp, hvis vandhanen løber. Vi udlejer bådpladser og hjælper både med at få registreringsnummer.

Teamet bruger LEAN-principper til at få løst opgaver effektivt og med høj kvalitet. Du vil få stort kendskab til LEAN arbejdsmetoder og principper.

Vi benytter den nyeste teknologi, eksempelvis robotbogføring. Vi vurderer løbende om vi kan løse vore opgaver endnu bedre i samspil med kunstig intelligens.

Du vil få mulighed for at deltage aktivt i forskellige opgaver, og du kan selv være med til at præge dit uddannelsesforløb under de opsatte rammer. Som elev vil du få både telefonisk, personlig og skriftlig kontakt til borgeren, og du vil aldrig vide, hvad en ny dag bringer.

I Kultur- og Borgerservice har vi elevpladser i Borgerservice.

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommune - både telefonisk, skriftligt og personligt.

Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser.

Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver blandt andet: pas kørekort, vielse, folkeregister, beboerindskud, personligtillæg og helbredstillæg, brevstemmer ved valg og NemID.

Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker. Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet.

Derfor har vi fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område.

Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du også bruge disse kompetencer hos os.

Som elev i Borgerservice kan du komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og få ansvaret for egne opgaver.

Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Økonomi og IT består af tre centre:

 • It & Digitalisering
 • Regnskab & Rådgivning
 • Analyse & Udvikling

De tre centre servicerer primært kommunens øvrige enheder men også interesseorganisationer, virksomheder og borgere.

Da Økonomi og IT servicerer kommunens øvrige enheder, vil du få mange berøringsflader både telefonisk og personligt til ansatte i kommunens øvrige enheder.

Som elev vil du have din base i Regnskab & Rådgivning, men du vil også komme lidt rundt i de øvrige centre.

Du vil, på sigt, selvstændigt komme til at håndtere lån til betaling af ejendomsskatter, eksterne kasser, prismeøkonomisystem, afstemning af konti/bankkonti, interne kontrolforanstaltninger, indbetalinger til kommunen, kommunale lån og garantier.

Derudover kommer du til at deltage i opgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen, kontoplanvedligeholdelse, moms og indkøb.

I Analyse & Udvikling vil du få indsigt i arbejdet med kommunens budget og opfølgning herpå samt bidrage til løsning af centrets forskellige projektopgaver, mens IT & Digitalisering giver dig et indblik i it-understøttelsen af kommunens opgaver.

I Organisation og Personale vil du som elev primært blive en del af Lønteamet.

Udover at være placeret i dette team, vil du blive introduceret til resten af Organisation og Personales store arbejdsområder herunder HR, Arbejdsmiljø, Data og Sekretariatet.

I teamet beskæftiger vi os bl.a. med indberetning af løn, sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med ansættelser og afskedigelser af Silkeborg Kommunes ansatte.

Du vil komme til at deltage aktivt i de opgaver, som rører sig i teamet. Du vil igennem dit forløb arbejde selvstændigt og varetage dine egne opgaver, og på den måde kan du som elev selv være med til at præge dit uddannelsesforløb.

Du vil igennem din tid i Organisation og Personale få bredt kendskab til diverse overenskomster, personalepolitikker, ferieaftalen, lønforhandlinger og meget mere.

I Skoleafdelingen vil du som elev primært være en del af Administrationen og have arbejdsopgaver inden for både økonomi og administration.

Du vil beskæftige dig med bevilling af befordring til skoleelever, ajourføring af elevadministrationssystem, aktindsigt og borgerbetjening generelt.

Desuden vil du få opgaver i forbindelse med betaling af regninger, budgetlægning og brugen af vores elektroniske dokumenthåndtering.

Vi vil bestræbe os på, at din hverdag bliver så indholdsrig og afvekslende som muligt, blandt andet ved at give dig indblik i både PPR og Pædagogisk udviklingssektions arbejdsopgaver, ligesom du deltager i forskellige møder, og afprøver dagligdagen som medarbejder på en af kommunens folkeskoler.

I Socialafdelingen har vi to elevpladser. Socialafdelingen varetager og udfører myndighedsopgaver i forhold til voksne med handicap og/eller psykisk sygdom. Socialafdelingen er organiseret i tre udfører sektioner, en myndighedssektion og en koordinerende stab.

Staben er opdelt i henholdsvis stab og administration og det er i disse to enheder, at de to elevpladser er placeret.

Som elev i Socialafdelingens stab vil du få indsigt i de mange forskellige opgaver, som er forankret hos os – økonomiopgaver, IT og generelle administrative opgaver. Hverdagen er til tider præget af højt tempo og skarpe deadlines – uden vi dog mister fokus på humør og et godt grin.

Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle.

Opgaverne varetages i visse tilfælde også i samarbejde med de administrative medarbejdere forankret omkring de tre udfører sektioner. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen. Fysisk er staben placeret på Rådhuset.

Som elev i Socialafdelingens administration vil du komme tæt på driften af afdelingens ca. 40 tilbud.

Vi er centralt placeret men er i løbende dialog med udføresektionerne, myndighed og stab, for hvilke vi løser diverse administrative opgaver, budgetopfølgninger, økonomianalyser, servicepakke- og huslejeberegninger, løn- og personaleopgaver, m.v.

Som elev i administrationen vil du have medindflydelse på indholdet. Vi kan således lave et forløb med en højere vægtning af løn- og personaleopgaver, eller et forløb med en vægtning af økonomiopgaver eller lign. Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen. Fysisk er administrationen placeret på Frydenslund i Grønnegade her i Silkeborg.

I Teknik og Miljø er der 4 sektioner:

 • Vej og Trafik
 • Plan og Byg
 • Natur og Miljø
 • Informatik

Din dagligdag vil være i Team Register i Informatik, men der vil også være opgaver for de andre sektioner i afdelingen.

Team Register arbejder med mange forskellige opgaver, blandt andet ajourføring af Bygnings- og boligregisteret (BBR), beregning og opkrævning af ejendomsskat samt opgaver vedrørende tildeling af adresser til virksomheder og private.

Vi har både personlig, telefonisk og skriftlig kontakt med virksomheder og borgere.

Du kommer til, at deltage aktivt i Team Registers opgaver samt arbejde selvstændigt med dine egne opgaver, som vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, mens andre vil tage længere tid, og kræve kontakt med andre sektioner, afdelinger og eksterne firmaer og borgere.

Der vil både være faglig sagsbehandling og opgaver af administrativ karakter.

Et udpluk af dine egne opgaver kunne være: betaling og udsendelse af regninger, lån til betaling af ejendomsskat, beregning og udbetaling af ejendomsskat, afslutning af byggesager i Bygnings- og boligregisteret, tildeling af adresser, udarbejdelse af dagsordner til politiske udvalg samt behandling af parkeringsafgifter.