Selvbetjening og tidsbestilling

Generelle forvaltningsbestemmelser

Bliv introduceret til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper her.

Det er her, du kan orientere dig, når du vil vide, hvorfor Silkeborg Kommune har sine økonomistyringsprincipper, og hvor de er gældende.

Du kan blive klogere på de mere formelle forhold – fx lovgrundlag og gyldighedsområde for de overordnede økonomistyringsprincipper samt få en beskrivelse af formålet med principperne.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7, laver kommunalbestyrelsen de nærmere regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, som også indeholder information om forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet, som vi også kalder ”overordnede økonomistyringsprincipper”, tilstilles den kommunale revision, som også skal informeres om alle ændringer af regulativet, før de kan tages i brug.

Følgende regelsæt ligger til grund for de overordnede økonomistyringsprincipper:

  • Lov om kommunernes styrelse
  • Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune
  • Ministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
  • ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”

Formålet med de overordnede økonomistyringsprincipper er at sikre:

  • Tilstrækkelige og effektive værktøjer til styring af kommunens økonomi
  • Et betryggende ledelsestilsyn
  • Økonomi- og Erhvervsudvalgets indblik i de økonomiske og de almindelige administrative forhold jf. Lov om kommunernes styrelse § 18 stk. 2
  • En korrekt administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
  • Et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

Økonomistyringsprincipperne beskriver primært de helt overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Det suppleres med bilag, som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan principperne skal udmøntes i praksis.

Bilag vedrørende politiske strategier og regelsæt skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget (bilag er navngivet med bogstaver). Ligeledes skal ændringer til eksisterende bilag godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Redaktionelle ændringer til eksisterende bilag godkendes af borgmesteren.
Bilag med mere detaljerede vejledninger/instrukser/forretningsgangsbeskrivelser godkendes administrativt (bilag er navngivet med tal).

Det er afdelings- og stabschefernes ansvar at sørge for, at de forretningsgange og kontrolforanstaltninger, som du finder i bilagene, implementeres, overholdes og vedligeholdes.

Økonomistyringsprincipperne er gyldige for hele kommunens virksomhed.

Hvis kommunen varetager regnskabsmæssige opgaver for eksterne virksomheder/ institutioner, skal det fremgå af aftalegrundlaget med disse i hvilket omfang, regelsættet gælder.

Afdelings- og stabschefer for det pågældende område har ansvaret for at sende forslag til eventuelle ændringer af økonomistyringsprincipperne eller de tilhørende bilag, hvis de mener, det er nødvendigt.

Økonomichefen har ansvaret for at ajourføre økonomistyringsprincipperne.

Bilagene ajourføres efter de retningslinjer, der er angivet i de enkelte bilag.

Økonomistyringsprincipperne og de tilhørende bilag tilstilles den kommunale revision, som også skal underrettes om ændringer, før de sættes i kraft.