Selvbetjening og tidsbestilling

Strategi for dagtilbud

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børn fra 0-6 år.

Strategien for dagtilbud i Silkeborg Kommune løber frem til 2021.

Vi arbejder indenfor de tre overordnede temaer læring og trivsel, samspil og rammer.

Her kan du læse om de forskellige tiltag og projekter, der allerede er i fuld gang og de tiltag og projekter, der er på vej i år og næste år. 

Vil du gerne have et hurtigt overblik over de mange tiltag? Så tjek tidslinjen i boksen i højre side. 

Læring og trivsel

 Grafisk element

Styrkede pædagogiske læreplaner:

Den styrkede pædagogiske læreplan er en del af en række ændringer af Dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018. Læreplanen består for det første af et fælles pædagogisk grundlag, som indeholder elementer som barnesyn, dannelse, børneperspektiv, leg, børnefællesskaber og pædagogisk læringsmiljø. For det andet består den af seks temaer, som hver indeholder to brede pædagogiske mål med fokus på sammenhængen mellem pædagogisk læringsmiljø og børns læring og trivsel.

 

Henover foråret og sommeren 2018 har der været dialog med referencegrupper med deltagelse af både medarbejdere og ledere i dagtilbud med henblik på involvering af alle ledelsesniveauer og faggrupper i udarbejdelsen af en samlet plan for implementering samt lokal realisering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det har her været en forudsætning, at indtænke allerede eksisterende personalemøder, lokale pædagogiske dage, samt strategi- og udviklingsdage for ledere i forløbet, så der ikke vil gå mere tid fra børnene end det vurderes nødvendigt.

 

Formålet med det forløbet: ”Stærke dagtilbud – alle børn skal være en del af fællesskabet” er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i Silkeborg Kommune. Dette skal ske ved at styrke kompetenceniveauet blandt medarbejdere og ledelse i dagtilbud. Forløbet er planlagt som en vekselvirkning mellem kompetenceudvikling, fyraftensmøder og processer til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i perioden 2019-20. 

 

Kompetenceudviklingsforløbet understøttes med sparring til faglige ledere i allerede etablerede ledernetværk i dagtilbud. Konsulenthuset CLAVIS vil som ekstern samarbejdspartner varetage opgaven med ledersparring om udvikling og tilpasning af den konkrete pædagogiske praksis, så intentionen i den nye lovgivning og læreplan realiseres.

 

Der er allerede i kommunens dagtilbud et fælles pædagogisk grundlag i form af Trivsel på Tværs og der er i 2016-17 arbejdet med udvikling og implementering af en fælles ramme for kvalitet i børns overgange fra hjem til indskoling.

Det fælles pædagogiske grundlag udfoldes yderligere i den planlagte kompetenceudvikling og der planlægges en række fyraftensmøder med deltagelse af alle 1200 ledere og medarbejdere med følgende overordnede temaer:

 • Forår 2019: Lege- og læringsmiljøer
 • Efterår 2019: Dannelse og børneperspektiver
 • Forår 2020: Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud
 • Efterår 2020: Den pædagogiske læreplan færdiggøres i lokale skriveprocesser og gøres tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Find den styrkede pædagogiske læreplan samt supplerende materialer til inspiration for lokale forandringsprocesser på EMU

Sammenhæng i børns liv:

Det lille barns første erfaringer med overgange skaber ’et mønster’, der reaktiveres ved efterfølgende overgange. Aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum har været med til at sætte rammer for den gode og trygge modtagelse af børn i dagpleje og vuggestue. De gode erfaringer og nye praksisformer, som sætter barnet i centrum og understøtter barnets tidlige tilknytning er implementeret i alle dagtilbud i Silkeborg Kommune i 2015-16.

I 2017 er der bygget ovenpå på de gode erfaringer i arbejdet med kvalitet og sammenhæng i barnets overgange fra dagpleje og vuggestue til børnehave.

I 2018 er der arbejdet videre med kvalitet og sammenhæng i barnets overgang fra børnehave til skole. Formålet er at sikre og understøtte sammenhæng i børns liv – og forskningen viser, at børn, som har haft gode oplevelser med overgange tager det med sig og er bedre rustet til de overgange de vil opleve senere i deres liv.

Mediepædagogik, leg og læring:

Silkeborg Kommunes IT-strategi for 0-18 års området har været gældende for perioden 2013 til 2018. Et vigtigt resultat af strategien har været etablering af det mediepædagogiske netværk på tværs af alle dagtilbud i kommunen. Netværket mødes 4 gange årligt og afholder hvert år en stor fælles temadag med fokus på mediepædagogik. Netværket arbejder i digitale medielabs, hvor nye digitale teknologier undersøges for pædagogiske værdier sammen med børn og ansatte. Netværkets arbejde tager udgangspunkt i børnenes verden præget af en nysgerrig og legende tilgang, hvor vi sammen stiller spørgsmål til digitale medier og opøver færdigheder i at benytte dem.

Netværket giver også mulighed for at lave fælles indkøb af digitale teknologier, som kan udlånes og afprøves på tværs af dagtilbuddene (se mediekasser nedenfor). Dette giver også mulighed for spredning af teknologiforståelse og konkrete metoder til at arbejde mediepædagogisk til kollegaer. Sidstnævnte er et område, som netværket fortsat vil have et særligt fokus på i kobling til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Ligeledes er samarbejdet med forældrene et vigtigt fokus for netværket, idet der synes at være en stigende bekymring blandt forældre ift. digitale teknologier og deres rolle i børns liv.

Se eksempel på et netværksmøde:
Se eksempel på en temadag:
Se eksempel på digitale medielabs:
Se eksempel på hvordan vi laver mediedage for børn

Prototyper:

Der er i dag behov for at skabe nye og innovative alternativer i forhold til varetagelsen af de opgaver, vi løser i daginstitutioner i Silkeborg Kommune. Børne- og Familieafdelingen arbejder derfor med prototyper om læring og trivsel for at udnytte de muligheder og imødekomme de potentielle udfordringer, vi møder i et stadigt mere digitaliseret samfund.

I 2017-19 samarbejdes der med studerende fra VIA-Ikast pædagoguddannelsen om mediepædagogiske prototyper. Eksempler på prototyper er film, som kan ses på institutionernes egne hjemmesider.

Sprogudvikling:

Indsatsen omkring sprog i Silkeborg kommunes dagtilbud er forankret i ’Udviklingsplan for sprog 0-12 år’:

Dagtilbud arbejder ud fra et sprogsyn, hvor kommunikation og sprog udvikles i samspil mellem børn og voksne.

Der sigtes mod at skabe et sprogmiljø af høj kvalitet, hvor dialog og interaktion understøtter barnets sproglige udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilgodese, at barnet møder sproget i hverdagsrutiner - strukturerede såvel som børneinitierede aktiviteter.

Hvert dagtilbud har minimum en medarbejder som har efteruddannelse i ’Sprog i Samspil’ (”Learning language and loving it” fra The Hanen Center). ’Sprog i samspil’ er et evidensbaseret program, der er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praksisstrategier for at hjælpe børn i en gruppe til at opbygge sprog og sociale færdigheder. (læs evt. mere herom s. 23 i Udviklingsplan for sprog) Der uddannes forsat medarbejdere i dette program.

Derudover har hvert dagtilbud en sprogansvarlig som deltager i netværksmøder, hvor aktuelle emner, som f.eks. forældresamarbejde og opfølgende indsats efter en sprogvurdering dagsordensættes. Arbejdet med at understøtte den almene sprogudvikling i dagtilbuddene understøttes af sprogvejledning fra henholdsvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Videncenter for sproglig, kulturel og social integration.

Kommunens målsætning for de sproglige læringsmiljøer er beskrevet i ’Udviklingsplanen for sprog 0-12 år (PDF - s. 5)

 • Alle 0-6 årige børn i dagtilbud møder sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet.
 • 30 % af alle de 3-årige børn i Silkeborg har årligt fået foretaget en sprogvurdering2.
 • Alle børn med behov for en fokuseret eller særlig indsats skal indgå i et systematisk og struktureret sprogstimuleringsforløb beskrevet i en handleplan og fulgt op af en evaluering.
 • Alle børn, der ved 3 års alderen har behov for en fokuseret eller særlig indsats, skal sprogvurderes igen senest november året før skolestart.
 • Andelen af børn, der ved sprogvurderingen i 0. klasse i efteråret har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats, skal reduceres år for år.

Der følges årligt op på de beskrevne mål.

Socialstyrelsen har i 2018 kortlagt kommunernes sociale indsatser i dagtilbud og har ud af 125 udvalgt 13 som særligt lovende. Af de 13 indsatser bliver Silkeborg Kommunes Sproggaven vurderet næsthøjest.

Læs mere om Sproggaven her

Lokale projekter:

Du kan læse om de lokale projekter på institutionernes egne hjemmesider.

Børnekultur:

Børnekulturen vægtes i dagtilbud i Silkeborg Kommune, se strategi her:

Alle dagtilbud tilbydes hvert år at deltage i Den Kreative Skoles Fabulatorie.

Fabulatoriet er en en måde at skabe ”rum” for glæde, nysgerrighed og fortrolighed med billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Børnene lærer gennem musik, sang, dans og billedkunst nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Fabulatoriet består af ca. 40 årlige musik-, danse- og billedkunstforløb forestået af professionelle musikpædagoger, dansere og kunstnere fra Den Kreative Skole. Et forløb har en varighed på 12 uger.

Se film om Fabulatoriet: https://youtu.be/PZvv2PqSph4

Som en måde at skabe nye kulturtilbud for børn har Silkeborg dagtilbud i 2019 indgået samarbejde med Riverboat festivalen. Med Riverboats nye satsning Jazzland er det intentionen at børn og unge præsenteres for jazzens magi via en masse interaktive koncerter i et skævt og kreativt miljø bygget op af Bureau Detours. Alle kommunens dagtilbud inviteres ind til koncerter i ugen op til Riverboat (uge 26) og under festivalen, vil et særligt program præsentere jazz på mange forskellige måder lige i øjenhøjde på de 4-12 årige. Alle koncerter vil være gratis både for institutioner samt private, i håb om at række ud og også nå de børn, der ellers ikke kommer til Riverboat og til andre musikoplevelser.

Som en del af Kulturhovedstad 2017 har 733 børn fra dagtilbud bidraget til ”Ønskeøen”. Ønskeøen er et produkt af samarbejdet mellem Kultur – og Fritid, en kunstner og dagtilbud.

Se nærmere beskrivelse af Ønskeøen her:

Dagtilbud og Alderslyst har også deltaget i Europæiske Kulturbørn 2017, hvor en forsker, en kunstner, ledere og pædagoger sammen med børnene har sat lege og læring via kunst på dagsordenen.

Se de dejlige billeder her

Se mere om projektet Jorn + Børn – et særligt tilbud om kunst i kasser som af frivillige køres ud til de enkelte børnehuse:

 

Ud & Lær:

UD&LÆR i Silkeborg Kommune formidler undervisnings- og læringsforløb som alle har det til fælles, at de afvikles i eksterne læringsmiljøer – børnene og de unge skal ud af de vante rammer og møde andre aktørers særlige fagområde.  Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne.

Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd.

Læs mere om UD&LÆR

Profilinstitutioner:

Profilinstitutioner kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for børn i dagtilbud. I Silkeborg Kommune er en række børnehuse derfor certificeret som idrætsinstitutioner.

Børn leger sig til kropsbevidsthed, en stærkere krop og bedre kontrol over dens muligheder og begrænsninger. At bevæge sig er også at turde. Fx at turde et farligt spring eller turde vise sin glæde ved at bevæge sig. Glæden skaber oprigtighed og ligeværdige relationer mellem mennesker, børnene imellem og voksne og børn imellem.

Læs mere om Funder Børnehus

 Grafisk element 

Målrettet lokal indsats:

 

Med støtte fra Socialstyrelsens satspuljemidler er der med udgangen af 2018 iværksat et 4-årigt projekt, hvor sundhedsplejen medtænkes i udviklingen af et systematiseret tværfagligt samarbejde med forældre og dagtilbud. Der er fokus på en tidlig og forebyggende indsats.

Med projektet er der et ønske om at øge den fysiske og mentale sundhed og trivsel blandt småbørn. Dette skal ske ved, at den sundhedsfaglige vinkel i højere grad inddrages i dagtilbuddets vurdering af og støtte til barnet.

Det er erfaringen, at det kan være svært at medtænke sundhedsplejens faglighed ind i dagtilbud og dermed sundhedsplejens sundhedsfaglige perspektiv, ift. barnets trivsel, sundhed og udvikling. Projektet har således også til formål at styrke dette samarbejde og fokus.

Projektet retter sig mod børn som befinder sig i en socialt udsat position, eller som er i risiko for at komme det. Hertil deres forældre. Projektet retter sig ligeledes mod medarbejdere i 11 udvalgte børnehuse, dagplejere samt sundhedsplejersker.

 

Børn, mad og måltider:

 

DPU, Århus Universitet gennemførte i 2016-17 i samarbejde med Fødevarestyrelsen et aktions-, forsknings- og læringsprojekt om børn, mad og måltider. Projektets formål er bl.a. at undersøge, hvordan den pædagogiske tilgang og rammerne påvirker børnenes måltidsoplevelser, mad- og smagspræferencer.

 

Silkeborg Kommune deltog som 1 ud af i alt 15 kommuner i projektet. Erfaringerne fra projektet omsættes i 2018 til materialer, der kan arbejdes videre med i de enkelte børnehuse. Samtidig vil Dagplejen i 2018 i samspil med forældrebestyrelsen arbejde med ny politik for mad og måltider i den kommunale dagpleje.

 

Der er i perioden 2015-17 arbejdet med sund kost, økologisk omlægning og minimering af madspild i alle kostordninger i dagtilbud. Resultatet var ved samlet måling i 2017 en økologiprocent på 67 i gennemsnit.

 

Natur og bevægelse:

 

Silkeborg Kommune ønsker at benytte outdoor som et værktøj til at finde nye løsninger på de kommunale kernevelfærdsområder. Dette er en del af byrådets vision udtrykt i 3 punkter, hvor det tredje er at “Benytte Danmarks Outdoorhovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle”. Derfor vil Dagtilbud også indgå i dette samarbejde med kommunens andre afdelinger. Første del af arbejdet består i at udarbejde en Outdoor masterplan, som skal løbe fra 2019 og frem til 2025. I et dagtilbudsperspektiv handler det om, hvordan den pædagogisk praksis og den styrkede pædagogiske læreplan kan indtænkes heri. Masterplanen skal bestå af:

 • Konkrete målsætninger for hvert velfærdsområde/hver afdeling
 • Årlige handleplaner
 • Udvalgte fyrtårnsprojekter
 • Organiseringen af arbejdet med outdoor som et særligt aktiv i velfærdsløsninger
 • Et ”Outdoor Living Lab”

På Silkeborg kommunes Folkemøde 2018 deltog Ans børnehus og Dagplejen i Ans med deres idrætsprojekt. Hensigten var at vise, hvordan et samskabelsesprojekt mellem dagpleje, børnehave og forældre kan se ud og hvad børn og voksne kan få ud af et sådant projekt med fokus på bevægelse. Medarbejdere viste via film, plancher og dialog med borgere, hvordan der er blevet arbejde med 0-6 årige børn omkring idræt og bevægelse som led af dagplejere og pædagogers idrætscertificering.

 

Se film om tiltaget

 

Fremtidens legepladser er vigtige for børns læring og trivsel, da de tilbringer en stor del af deres tid på dem i løbet af deres institutionsliv. Derfor har institutionsledere, forældre, konsulenter og private udviklere m.fl. udviklet et visionsmaterialet, som daginstitutioner og forældre kan tage udgangspunkt i, når eksisterende legepladser skal renoveres eller etableres på ny. Visionsmaterialet er udviklet ud fra idealer om samskabelse mellem borgere og det offentlige, og dette afspejler mange af visionerne også.

 

Læs eller download visionerne som pjece

 

For yderligere inspiration læs mere på:

 

 

Grafisk element

Inkluderende fællesskaber:

 

Silkeborg Kommunes "Mindset for Inklusion 0-18 år" skal sikre at alle børn føler sig inkluderet og tager aktiv del i fællesskabet. Følgende er sat i værk for at understøtte at det bliver til virkelighed:

 • Inklusionspædagoger i alle institutioner for at fremme tidlig og lokalforankret indsats
 • Etablering af PLUS-pladser til børn med særlige behov
 • Netværk for inklusionspædagoger samt netværk for medarbejdere tilknyttet PLUS-pladser
 • Kompetenceløft for pædagoger og inklusionspædagoger - i 2017 har i alt 150 pædagoger i dagtilbud diplomuddannelse i social inklusion

Trivsel på Tværs:

 

Efter afprøvning af elementer i Opsporingsmodellen (TOPI) i et pilotprojekt er Trivsel på Tværs implementeret i alle daginstitutioner og dagplejen. Tilgangen har været fælles kompetenceløft for i alt 1300 ledere og medarbejdere. Målet er trivsel for alle børn samt væsentligt tidligere opsporing og indsats i forhold til børn i udsatte positioner.

 

”Trivsel på Tværs sikrer at alle børns trivsel og udvikling vurderes og drøftes fælles kollegialt mindst to gange årligt. Hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling inddrages forældrene straks. For at understøtte barnets trivsel kan der afholdes et fokusmøde med forældre, primærpædagog, leder og tværfaglige ressourcer som sundhedsplejerske, psykolog, tale-hørekonsulent og familierådgiver. Trivsel på Tværs understøtter sammenhæng i børnenes liv, når barnet skifter fra hjem til dagtilbud, når det skifter mellem dagtilbud og til skole.

 

I Trivsel på Tværs ses barnets adfærd i den sociale konktest hvori barnet indgår, og der fokuseres på barnets ressourcer og udviklingsmuligheder. Forældre anses som en ressource og er aktive samarbejdspartnere. Trivsel på tværs skal styrke det tværfaglige samarbejde og skabe fælles begreber, fælles sprog og forståelse af hinandens praksis.”

 

Du kan læse mere om Trivsel på Tværs, systematik og metode her:

 

https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers

Samspil

Grafisk element 

Familieiværksætterne:

Alle førstegangsforældre i Silkeborg kommune tilbydes et fødsels- og familieforløb, der består af i alt 14 mødegange 

Læs mere om Familieiværksætterne.

Grafisk element  

Lokale projekter:

Daginstitutioner samarbejder med frivillige, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere i forskelligt omfang og på forskellige måder. Et par gode eksempler:

Børnehuset Troldhøj:

 • "Vi har haft et godt samarbejde med en mand i vores lokalområde, der en dag kom forbi og tilbød at spille, synge og læse historie for børnene en dag om ugen. Han havde været psykolog i kommunen, skulle til at gå på pension og fandt det meningsfuldt at give et par timer om ugen til børnene i den lokale børnehave. Han havde 2 hold børn en dag om ugen, og han spillede harmonika og sang sammen med børn og en pædagog, og han sluttede af med at læse en historie. Hver gang han var hos os, afsluttede vi med en kop kaffe og lidt snak. Dette forløb i flere år".

Naturstien:

 • "Vi har tidligere medarbejdere som er gået på pension og som kommer engang imellem i huset og hjælper med forskellige praktiske ting, som f.eks. produktion af fødselsdagsgaver med børn, sylte, bage rygning af fisk, lave leverpostej og bage vaniljekranse."   
 • "Vi har en forælder som har besøgt os med en brandbil, da han er brandmand. Her kunne børn komme tæt på en brandbil og få en lille køretur. Den lokale rideskole – forældre herfra - kom forbi med heste og børn kunne få en ridetur sammen med en voksen. Vi har et tæt samarbejde med Biblioteket Toftebjerg, her kommer vi på besøg og de vil i fremtiden komme ud til os og hjælpe med pædagogiske forløb som hænger sammen med vores læreplaner”

Der er i 2016 oprettet en seniorklud for tidligere ledere i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Medlemmerne bidrager fx som frivillige i projekter til gavn for børn og unge.

Se lokale projekter på institutionernes egne hjemmesider.

Åbne dagtilbud:

Dagtilbud af høj kvalitet skaber en positiv forskel for alle børn. Mødet med kunst og kultur, det lokale idrætsliv, en virksomhed eller forening åbner nye muligheder for læring, inspiration og viden.
I arbejdet med at udvikle gode dagtilbud ligger en oplagt mulighed for at åbne institutionerne og invitere omverden ind og søge læring, inspiration og viden uden for institutionen.
I mødet mellem det omkringliggende samfund og dagtilbuddet opstår der nye muligheder for at understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling. Det pædagogiske arbejde får nyt liv og mødet kan bidrage til nye og vigtige perspektiver hos børnene.

Portalen UD & LÆR understøtter allerede arbejdet med åbne dagtilbud i Silkeborg Kommune.

Som en måde at arbejde med naturen og ‘det åbne dagtilbud’ tilbydes dagtilbud kurser i sansevandringer. Sansevandringer er en særlig måde at opleve og lære om et bestemt lokalområde, hvor der kredses om stedernes rum, arkitektur, historie, anekdoter og mennesker, og man lader sanserne være indgangen til stedet. Børn og voksne udforsker hermed lokalområderne sammen gennem forskellige pædagogiske greb og metoder pædagogerne tilbyder og de spor børnene vælger undervejs. Se workshop fra 2018 i Sejs-Svejbæk: bit.ly/vandringer

Der arbejdes i 2019 i samarbejde med Innovation Silkeborg med udvikling af en prototype for indsamling af børneperspektiver og lokale processer om det åbne dagtilbud, prototypen planlægges afprøvet i et udvalgt lokalområde efteråret 2019 og lokale processer afvikles i alle 14 institutioners lokalområder forår/sommer 2020.

Grafisk element 

Kommunikation og samarbejde:

Systemet DayCare anvendes i alle børnehuse til daglig kommunikation om børns læring og trivsel. I 2019 igangsættes arbejdet med AULA-platformen, der på sigt skal sikre at forældre kan anvende det samme kommunikationssystem i dagtilbud og skole.

Dialog – forældrebestyrelser og politikere:

Der er 2 årlige dialogmøder mellem forældrebestyrelser, politikere og institutionsledere – se temaer i de seneste år:

2017:

 • Møde 1: Samskabelse med forældre om Trivsel på Tværs
 • Møde 2: Budget og beslutningsprocessen samt fælles feriepasning

2018:

 • Møde 1: Samarbejde mellem forældre og dagtilbud
 • Møde 2: Trivsel på Tværs, Fri for Mobberi og Bevægelse i dagtilbud

2019:

 • Møde 1: Betydningen af lege- og læringsmiljøer i dagtilbud
 • Møde 2: Aftales nærmere mellem politikere, forældre og ledere

Forældretilfredshedsundersøgelse:

Der gennemføres hvert andet år en forældretilfredshedsundersøgelse, som omfatter alle forældre til børn i dagtilbud. Forældrenes tilbagemeldinger skal bidrage til den løbende udvikling af kvalitet i de kommunale dagtilbud.

Se Forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2019 – de lokale rapporter ligger ude til højre på dette link:

https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling

FamilieRUM:

I Fårvang børnehus er der arbejdet med etablering af ”familierum”, som er et særligt sted samt aktiviteter og tilbud lokalt som understøtter forældresamarbejdet i særlig grad. Resultatet er at forældre føler sig velkomne og er medskabende i forhold til nye tiltag. Samtidig sikrer ”familierummet” let adgang til rådgivning og sparring fra familierådgiver og sundhedsplejen.

En række børnehuse og dagplejen arbejder i projektet ”Målrettet lokal indsats” med udvikling af nye former for FamilieRUM tilpasset deres særlige lokale kontekst.

Rammer

Grafisk element 

Stærke dagtilbud – ny lovgivning:

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har indgået en aftale om 24 initiativer, der skal løfte kvaliteten i vuggestuer, børnehaver og dagplejen og give forældrene mere fleksibilitet og frit valg.
Aftalepartierne er enige om, at dagtilbuddenes styrker skal videreudvikles, og at børn, forældre og dagtilbud skal støttes der, hvor der er størst udfordringer. Derfor er aftaleparterne enige om at fordele de 580 millioner kroner fra 2017-2020 inden for tre centrale temaer:

 • Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
 • Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
 • Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig Ledelse

Se mere om aftalen: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/kort-om-aftalen/

Organisering og ledelse:

Der er de seneste år arbejdet med en lang række af tilpasninger som:

 • Tidlig visitation af børn til Dagtilbud sker tidligt og jf. principper