Selvbetjening og tidsbestilling

Strategi for dagtilbud

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børn fra 0-6 år.

Børnehave i Silkeborg Kommune

Strategien for dagtilbud i Silkeborg Kommune løber frem til 2022.

Vi arbejder indenfor fem overordnede temaer:

 • Leg, læring og trivsel
 • Det gode børneliv
 • Det gode udeliv
 • Vi bygger oven på vores viden
 • Vi skaber den gode ramme for udvikling

Her kan du læse om de forskellige tiltag og projekter, der skal gøre strategien til virkelighed.

Vil du gerne have et hurtigt overblik over de mange tiltag? Så tjek tidslinjen i boksen i højre side.

Leg, læring og trivsel

Alle børn skal have oplevelser med kultur.

Børnekultur

I Silkeborg Kommune vægter vi børnekulturen højt. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden. Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis.

Dagtilbud i Silkeborg Kommune arbejder løbende med at skabe et tæt samarbejde mellem kommunens kulturudbydere og fritids- og foreningslivet. Samarbejdsforummet for børne- og ungekultur er et tværgående udviklingsforum båret af helhedstænkning og strategisk samspil mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen. Ambitionen er at fremme en tværgående kultur præget af sammenhæng og helhed i arbejdet med børne- og ungekulturen i Silkeborg Kommune. Dette skal bl.a. ske via involvering og udvikling af nye partnerskaber samt igangsættelse og drift af udvalgte projekter og initiativer.

’Magi i dagplejen’ er et eksempel på et sådant projekt og partnerskab med Limfjordsteatret, hvor dagplejere er blevet uddannet i at benytte simple fortælletekniske greb og metoder fra scenekunsten ift. at arbejde med børns sanser og kreativitet. Se film om projektet.

Ud & Lær

UD&LÆR er Silkeborg Kommunes digitale formidlingsplatform af kulturtilbud til dagtilbud og skoler, som afvikles i eksterne læringsmiljøer. Børnene skal ud af de vante rammer og møde andre aktørers særlige fagområde. Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne. Portalen vil også give adgang og overblik over lokale kunstnere og relevante støtteordninger.

UD&LÆR udvikles i tæt tilknytning til ’det åbne dagtilbud’ og ’den åbne skole’. Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd.

Det faglige netværk for kultur, æstetik og fællesskaber bestående af medarbejdere fra alle kommunens dagtilbud har til formål at skabe læring og kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud via erfaringer, nye ideer og et eksperimenterende fællesskab omkring læreplanstemaet og de to overordnede pædagogiske mål. Derudover vil netværket bidrage med feedback, ideer og kvalificering af indhold på udoglaer.dk (fælles kurser og indhold fra kultur-udbydere).

Alle dagtilbud tilbydes hvert år at deltage i Den Kreative Skoles ”Fabulatoriet”. Fabulatoriet er en en måde at skabe ”rum” for glæde, nysgerrighed og fortrolighed med billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Børnene lærer gennem musik, sang, dans og billedkunst nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg. Fabulatoriet består af ca. 40 årlige musik-, danse- og billedkunstforløb forestået af professionelle musikpædagoger, dansere og kunstnere fra Den Kreative Skole. Et forløb har en varighed på 12 uger. Se film om Fabulatoriet.

Børn skal lære gennem leg og inspirerende læringsmiljøer.

Børn i Silkeborg Kommune skal have de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Derfor fortsætter vi i de kommende år med at sætte fokus på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

I Silkeborg kommunes dagtilbud har medarbejdere og ledelse i forbindelse med et fælles toårigt kompetenceløft haft fokus på lege- og læringsmiljøer i dagtilbud. Fælles oplæg med inspiration til indretning af de fysiske rammer har været startskuddet til et øget fokus på at etablere stimulerende miljøer, som lægger op til interaktion og samspil der er karakteriseret af sensitivitet, responsivitet og vedvarende fælles opmærksomhed.

Medarbejdere og ledelse har med stort engagement etableret inspirerende lege- og læringsmiljøer i de enkelte dagtilbud, i første omgang med fokus på de indendørs miljøer og sidenhen med fokus på de udendørs lege- og læringsmiljøer.

Med indsatsen ”Lege- og læringsmiljøer 2020-2022” bygger vi ovenpå den viden og erfaring, vi allerede har opnået. De pædagogiske læringsmiljøer skal fortsat være en del af alle børns hverdag. Både når børnene tager initiativ til legeforløb og når de voksne sætter aktiviteter i gang. De skal være en del af det spontane, det strukturerede og ikke mindst hverdagsrutinerne.

Arbejdet med lege- og læringsmiljøer er en del af Dagtilbudsloven §7. Samtidig fremhæves leg, læring og pædagogiske læringsmiljøer som en del af det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan.

Temaet har ligeledes været omdrejningspunktet for det pædagogiske tilsyn i 2019 og 2020.

Vi udvikler dagtilbud med særlige profiler som ”Natur og udeliv”, ”Idræt og bevægelse”, ”Kultur”, m.m.

Profilinstitutioner kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for børn i dagtilbud. I Silkeborg Kommune er en række dagtilbud derfor i gang med at skærpe deres pædagogiske profil. Dette kan f.eks. være mod idræt og bevægelse, natur og udeliv eller kultur og æstetiske læreprocesser.

Flere dagtilbud har været i gang med at blive certificeret som idrætsinstitutioner eller idrætsdagplejere. Se film fra Ans for nærmere indblik i uddannelsen. Børn leger sig til kropsbevidsthed, en stærkere krop og bedre kontrol over dens muligheder og begrænsninger. At bevæge sig er også at turde. Fx at turde et farligt spring eller turde vise sin glæde ved at bevæge sig. Glæden skaber oprigtighed og ligeværdige relationer mellem mennesker, børnene imellem og voksne og børn imellem. Eksempel på profilinstitution – se Funder børnehus.

Flere dagtilbud har også skærpet deres pædagogisk profil mod naturen. Dette gælder både børnehuse og dagplejere. Det kan både være som Skov- eller Naturdagtilbud eller under Friluftsrådets grønne mærkningsordning ’de grønne spirer’. I mange dagtilbud skabes profilen gennem en særlig prioritering og inddragelse af naturen og udelivet i den daglige praksis. Arbejdet med profilering af de enkelte dagtilbud sker i samspil med udformningen af de pædagogiske læreplaner.

Vi arbejder målrettet med børnenes sprog fra de er helt små

Silkeborg Kommunes dagtilbud arbejder ud fra et sprogsyn, hvor kommunikation og sprog bliver udviklet i samspil mellem børn og voksne.

Vi vil skabe et sprogmiljø af høj kvalitet, hvor dialog og interaktion understøtter barnets sproglige udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilgodese, at barnet møder sproget i hverdagsrutiner - strukturerede såvel som børneinitierede aktiviteter.

Hvert dagtilbud har minimum en medarbejder som er efteruddannet i ’Sprog i Samspil’ (”Learning language and loving it” fra The Hanen Center). ’Sprog i samspil’ er et evidensbaseret program, der er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praksisstrategier for at hjælpe børn i en gruppe til at opbygge sprog og sociale færdigheder. Der uddannes forsat medarbejdere i dette program.

Derudover har hvert dagtilbud en sprogansvarlig som deltager i netværket kommunikation og sprog, hvor aktuelle emner, som f.eks. forældresamarbejde, leg og sprog og den opfølgende indsats efter en sprogvurdering bliver sat på dagsordenen. Arbejdet med at understøtte den almene sprogudvikling i dagtilbuddene understøttes af sprogvejledning fra PPL – Pædagogisk Praksis og Læring.

Indsatsen omkring sprog i Silkeborg kommunes dagtilbud er forankret i ’Udviklingsplan for sprog 0-12 år’: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Nyheder/Udviklingsplan-for-sprog-0-12-%C3%A5r_web.pdf?la=da

Kommunens målsætning for de sproglige læringsmiljøer er beskrevet i ’Udviklingsplanen for sprog 0-12 år’ https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Nyheder/Udviklingsplan-for-sprog-0-12-%C3%A5r_web.pdf?la=da (s.5):

 • Alle 0-6-årige børn i dagtilbud møder sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet.
 • 30 % af alle de 3-årige børn i Silkeborg har årligt fået foretaget en sprogvurdering.
 • Alle børn med behov for en fokuseret eller særlig indsats skal indgå i et systematisk og struktureret sprogstimuleringsforløb beskrevet i en handleplan og fulgt op af en evaluering.
 • Alle børn, der ved 3-årsalderen har behov for en fokuseret eller særlig indsats, skal sprogvurderes igen senest november året før skolestart.
 • Andelen af børn, der ved sprogvurderingen i 0. klasse i efteråret har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats, skal reduceres år for år.

Der følges årligt op på de beskrevne mål.

I Silkeborg kommune kan udvalgte forældre desuden få Sproggaven. Sproggaven består af forskelligt materiale, bøger, spil og legetøj, der kan understøtte forældre i arbejdet med at udvikle barnets kommunikation og sprog. Film om Sproggaven: https://www.provector.dk/video/?p=53189&cid=70&pl=0

Sproggaven er i 2018 af Socialstyrelsen udvalgt som en særligt lovende indsats. Læs mere her: https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Sproggaven-fremhaevet-som-en-af-13-sociale-indsatser-paa-landsplan

Vi tager barnets perspektiv alvorligt

Børn skal opleve at have indflydelse på udformningen af dagligdagen og de pædagogiske aktiviteter, så de får erfaringer med deltagelse og medskabelse af egen læring.

I Silkeborg Kommunes dagtilbud har medarbejdere og ledelse i forbindelse med et fælles toårigt kompetenceløft sat fokus på dannelse og børneperspektiver. Fælles oplæg med inspiration til arbejde med at indhente børneperspektiver har dannet grundlag og givet inspiration til det videre arbejde i de enkelte dagtilbud.

I det pædagogiske tilsyn i 2019 og 2020 er der på mangfoldige måder indhentet børneperspektiver i forhold til kvalitetsparametret: Fysiske rum der inviterer til leg.

I 2020-2022 arbejder vi videre med den erfaring og viden, vi har opnået gennem det fælles kompetenceløft og de udsagn og perspektiver, vi har indhentet fra børn i dagtilbud.

Indsatsen er baseret på den styrkede pædagogiske læreplan, der er en del af dagtilbudsloven. Den styrkede pædagogisk læreplan beror på et børnesyn, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Ligeledes er dannelse og demokrati betydningsfulde pejlemærker når den pædagogiske praksis skal tilrettelægges. 

Vi lader os inspirere af hinandens måde at arbejde og deler viden på tværs

I 2020 er der blevet skabt en ny faglig netværksstruktur for medarbejdere i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Den nye struktur skal skabe en ramme for medarbejderes kompetenceudvikling, så struktur og indhold i højere grad harmonerer med den styrkede pædagogiske læreplan.

Fire af læreplanstemaerne har fået sit eget netværk. Dette gælder læreplanstemaerne natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskaber, krop, sanser og bevægelse samt sprog og kommunikation.

Læreplanstemaerne ‘social udvikling’ og ‘alsidig personlig udvikling’ dækkes af netværket for særlig pædagogisk indsats. Derudover består netværkene også af et mediepædagogiske netværk, hvor pædagogiske medarbejdere har mulighed for videndeling og kompetenceudvikling inden for det mediepædagogiske felt.

Fælles formål for netværkene er at skabe læring og kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud via erfaringer, nye ideer og et eksperimenterende fællesskab omkring læreplanstemaet og de to overordnede pædagogiske mål tilknyttet de enkelte temaer.

Hvert netværk mødes 3 gange årligt og vil være en vekselvirkning mellem vidensdeling, faglige oplæg fra oplægsholdere samt ’hands on’ aktiviteter. De forskellige netværk kan inviteres med på fælles lederstrategidage om foråret ift. særligt prioriterede temaer.

Mediepædagogik, leg og læring:

Der er tidligere etableret et mediepædagogisk netværk, som fortsat er aktivt på tværs af alle dagtilbud i kommunen. Netværkets grundsten er det eksperimenterende fællesskab, hvor nye digitale teknologier undersøges for pædagogiske værdier sammen med børn og ansatte. Netværkets arbejde tager udgangspunkt i børnenes verden præget af en nysgerrig og legende tilgang, hvor vi sammen stiller spørgsmål til digitale medier og opøver færdigheder i at benytte dem.

Netværket giver også mulighed for at lave fælles indkøb af digitale teknologier, som kan udlånes og afprøves på tværs af dagtilbuddene (se mediekasser nedenfor). Dette giver også mulighed for spredning af teknologiforståelse og konkrete metoder til at arbejde mediepædagogisk til kollegaer. Sidstnævnte er et område, som netværket fortsat vil have et særligt fokus på i kobling til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Ligeledes er samarbejdet med forældrene et vigtigt fokus for netværket, da vi oplever en stigende bekymring blandt forældre ift. digitale teknologier og deres rolle i børns liv.

Læs mere om digitale mediekasser: bit.ly/mediekasser
Se eksempel på et netværksmøde: https://youtu.be/Tf-cSwOh8VE
Se eksempel på en temadag: https://youtu.be/hRXk_Xqrz8s
Se eksempel på digitale medielabs: https://youtu.be/khoWtGJDR_U
Se eksempel på hvordan vi laver mediedage for børn: https://youtu.be/TJqgl6pcnF4

Det gode børneliv

Vi styrker samarbejdet med forældre gennem dialog og sammenhæng.

Arbejdet med at skabe et tættere forældresamarbejde består af flere forskellige indsatser.

Vi samler kommunikationen på den samme platform:

Silkeborg Kommunes dagtilbud arbejder målrettet med implementering af AULA som kommunikationsplatform, så forældre inden længe kan anvende samme system i dagtilbud og skole. Under afprøvning og tilpasning af det nye system, har vi arbejdet tæt sammen med forældre, så det er tydeligt hvad AULA med fordel kan anvendes til i samarbejdet med forældre.

Vi arbejder videre med overgange:

Fagprofessionelle og forældre arbejder tæt sammen om at skabe sammenhæng i børnenes liv. Det lille barns første erfaringer med overgange skaber et mønster, der reaktiveres ved efterfølgende overgange. Projekt Barnet i Centrum har været med til at sætte rammer for den gode og trygge modtagelse af børn i dagpleje og vuggestue. De gode erfaringer og nye praksisformer, som sætter barnet i centrum og understøtter barnets tidlige tilknytning er udbredt til alle børnehuse og dagplejen.

Der er bygget videre på de gode erfaringer i arbejdet med kvalitet og sammenhæng i barnets overgange fra dagpleje og vuggestue til børnehave. Og der er løbende arbejdet videre med kvalitet og sammenhæng i barnets overgang fra børnehave til skole. Det fortsætter vi frem mod 2022. Formålet er at sikre og understøtte sammenhæng i børns liv – og forskningen viser, at børn, som har haft gode oplevelser med overgange tager det med sig og er bedre rustet til de overgange de vil opleve senere i deres liv.

Dialog mellem forældrebestyrelser og politikere:

Der planlægges med 2 årlige dialogmøder mellem forældrebestyrelser, politikere og institutionsledere – se temaer i de seneste år:

 • Samskabelse med forældre om Trivsel på Tværs
 • Budget og beslutningsprocessen samt fælles feriepasning
 • Samarbejde mellem forældre og dagtilbud
 • Trivsel på Tværs, Fri for Mobberi og Bevægelse i dagtilbud
 • Betydningen af lege- og læringsmiljøer i dagtilbud
 • Betydningen af dannelse og børneperspektiv i dagtilbud

Forældretilfredshedsundersøgelse:

Der gennemføres hvert andet år en forældretilfredshedsundersøgelse, som omfatter alle forældre til børn i dagtilbud. Forældrenes tilbagemeldinger skal bidrage til den løbende udvikling af kvalitet i de kommunale dagtilbud. Se Forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2019 – de lokale rapporter ligger ude til højre på dette link: https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling

Vi sætter tidligt ind, når et barn har brug for hjælp.

Den tidlige indsats består af to konkrete indsatser. 

Børnefællesskaber:

Silkeborg Kommunes "Mindset for Inklusion 0-18 år" skal sikre, at alle børn føler sig inkluderet og tager aktiv del i fællesskabet. Derfor har vi sat følgende i værk:

 •  Der er en eller flere inklusionspædagoger ansat i alle 14 institutioner. Inklusionspædagogerne arbejder på tværs af institutionens børnehuse og understøtter dermed målet om, at alle børn lærer, trives og udvikler sig i lokale børnefællesskaber
 •  Netværk for særlig pædagogisk indsats sikrer videndeling og fælles kompetenceudvikling
 •  To centralt ansatte vejledningspædagoger arbejder på tværs af institutioner 
 •  Løbende kompetenceløft for pædagoger og inklusionspædagoger, så i alt 150 pædagoger i dagtilbud har diplomuddannelse i social inklusion

Trivsel på Tværs:

Efter afprøvning af elementer i Opsporingsmodellen (TOPI) i et pilotprojekt er Trivsel på Tværs implementeret i alle daginstitutioner og dagplejen. Tilgangen har været fælles kompetenceløft for i alt 1300 ledere og medarbejdere. Målet er trivsel for alle børn samt væsentligt tidligere opsporing og indsats i forhold til børn i udsatte positioner.

Systematik og metode i Trivsel på Tværs sikrer, at alle børns trivsel og udvikling vurderes og drøftes fælles kollegialt mindst to gange årligt. Hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling inddrages forældrene straks. For at understøtte barnets trivsel kan der afholdes et fokusmøde med forældre, primærpædagog, leder og tværfaglige ressourcer som sundhedsplejerske, psykolog, tale-hørekonsulent og familierådgiver. Trivsel på Tværs understøtter sammenhæng i børnenes liv, når barnet skifter fra hjem til dagtilbud, og når det skifter mellem dagtilbud og til skole.

I Trivsel på Tværs ses barnets adfærd i den sociale konktest hvori barnet indgår, og der fokuseres på barnets ressourcer og udviklingsmuligheder. Forældre anses altid som en ressource og er aktive samarbejdspartnere. Trivsel på tværs er med til at styrke det tværfaglige samarbejde og skabe fælles begreber, fælles sprog og forståelse af hinandens praksis.

Vi inviterer lokalområdet til dialog og samarbejde

Dagtilbud af høj kvalitet skaber en positiv forskel for alle børn. Mødet med kunst og kultur, det lokale idrætsliv, en virksomhed eller forening åbner nye muligheder for læring, inspiration og viden. I den styrkede pædagogiske læreplan har dette arbejde fået overskriften ’Det åbne dagtilbud’.

I arbejdet med at udvikle gode dagtilbud ligger derfor en oplagt mulighed for at åbne institutionerne og invitere omverden ind og søge læring, inspiration og viden uden for institutionen. Der opstår nye muligheder for at styrke børnenes læring, trivsel og udvikling i mødet med det omkringliggende samfund. Det pædagogiske arbejde får nyt liv og mødet kan bidrage til nye og vigtige perspektiver hos børnene. Mange dagtilbud arbejder i forvejen ud fra dette. Med den styrkede pædagogiske læreplan er det ønsket at systematisere dette i højere grad. Portalen UD&LÆR understøtter arbejdet med det åbne dagtilbud i Silkeborg Kommune.

Lokale workshops:

I 2021 vil alle dagtilbud i Silkeborg kommune afholde lokale workshops, hvor dagtilbuddenes forældrebestyrelser og lokalsamfundet inviteres med til undersøge, hvad det åbne dagtilbud kan være i lokalområderne i Silkeborg Kommune. I 2019 blev processen i samarbejdet med Innovation Silkeborg afprøvet i Them, Bryrup og Gjessø. Se film her.

Sansevandringer:

Som en måde at arbejde med naturen og ’det åbne dagtilbud’ tilbydes dagtilbud kurser i sansevandringer. Sansevandringer er en særlig måde at opleve og lære om et bestemt lokalområde, hvor der kredses om stedernes rum, arkitektur, historie, anekdoter og mennesker, og man lader sanserne være indgangen til stedet. Børn og voksne udforsker hermed lokalområderne sammen gennem forskellige pædagogiske greb og metoder pædagogerne tilbyder og de spor børnene vælger undervejs. Se workshop fra 2019 i Gjern.

Lokale projekter:

Daginstitutioner samarbejder med frivillige, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere i forskelligt omfang og på forskellige måder.

Et par gode eksempler:

Børnehuset Troldhøj: ”Vi har haft et godt samarbejde med en mand i vores lokalområde, der en dag kom forbi og tilbød at spille, synge og læse historie for børnene en dag om ugen. Han havde været psykolog i kommunen, skulle til at gå på pension og fandt det meningsfuldt at give et par timer om ugen til børnene i den lokale børnehave. Han havde 2 hold børn en dag om ugen, og han spillede harmonika og sang sammen med børn og en pædagog, og han sluttede af med at læse en historie. Hver gang han var hos os, afsluttede vi med en kop kaffe og lidt snak. Dette forløb i flere år.”

Naturstien: ”Vi har tidligere medarbejdere som er gået på pension og som kommer en gang imellem i huset og hjælper med forskellige praktiske ting, som f.eks. produktion af fødselsdagsgaver med børn, sylte, bage rygning af fisk, lave leverpostej og bage vaniljekranse.
Vi har en forælder som har besøgt os med en brandbil, da han er brandmand. Her kunne børn komme tæt på en brandbil og få en lille køretur. Den lokale rideskole – forældre herfra - kom forbi med heste og børn kunne få en ridetur sammen med en voksen. Vi har et tæt samarbejde med Biblioteket Toftebjerg, her kommer vi på besøg og de vil i fremtiden komme ud til os og hjælpe med pædagogiske forløb som hænger sammen med vores læreplaner.”

Der er i 2016 oprettet en seniorklub for tidligere ledere i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Medlemmerne bidrager fx som frivillige i projekter til gavn for børn og unge.

Se lokale projekter på institutionernes egne hjemmesider.

Det gode udeliv

Vi udnytter vores særlige muligheder for et godt udeliv i Danmarks Outdoor Hovedstad

Silkeborg Kommune ønsker at benytte outdoor som et værktøj til at finde nye løsninger på de kommunale kernevelfærdsområder. Dette er en del af byrådets vision udtrykt i 3 punkter, hvor det tredje er at “Benytte Danmarks Outdoorhovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle”. Derfor vil Silkeborg Kommunes dagtilbud også indgå i dette samarbejde med kommunens andre afdelinger. I løbet er 2019 er der blevet udarbejdet en Outdoor Masterplan, som skal løbe fra 2019 og frem til 2025.

I et dagtilbudsperspektiv handler det om, hvordan den pædagogisk praksis og den styrkede pædagogiske læreplan kan tænkes ind i outdoor-mindsettet. Vores dagtilbud har i forvejen en stærk tradition for at være i naturen og dyrke udelivet. Forskningsmæssigt har natur og udeliv i dagtilbud også fået større opmærksomhed. Vi ved i dag, at:

 1. Børn der kommer meget ud i naturen, bliver stærkere og sundere.
 2. Vild leg i naturomgivelser fremmer børns alsidige udvikling.
 3. Naturens former inspirerer til leg og opdagelse.
 4. Lege i naturen skaber grobund for nye fællesskaber og leg på tværs af køn.
 5. Grønne omgivelser styrker metal sundhed. Pædagogisk arbejde i naturen støtter opmærksomhed og koncentration.
 6. Pædagogisk arbejde i naturen kan styrke interessen for naturen og science.
 7. Det er let at variere det pædagogiske arbejde i grønne omgivelser – det fremmer børns trivsel.

Dette vidensgrundlag vil dagtilbuddene fortsat udforske og udfolde i praksis mellem børn og voksne og i samspil med eksterne samarbejdspartnere, andre kommunale afdelinger og velfærdsområder som led i den overordnede masterplan for Outdoor. 

Vi udfordrer børns smagssanser, minimerer madspild og sikrer mest muligt økologi

DPU, Århus Universitet og Fødevarestyrelsen afsluttede i 2018 et aktions-, forsknings- og læringsprojekt om børn, mad og måltider. Projektets formål var bl.a. at undersøge, hvordan den pædagogiske tilgang og rammerne påvirker børnenes måltidsoplevelser, mad- og smagspræferencer.

Silkeborg Kommune deltog som 1 ud af i alt 15 kommuner i projektet. Erfaringerne fra projektet er omsat til materialer, der efter behov kan arbejdes videre med i de enkelte børnehuse. Samtidig har Dagplejen i samspil med forældrebestyrelsen udarbejdet en ny politik for mad og måltider i den kommunale dagpleje.

Der er i en årrække arbejdet med sund kost, økologisk omlægning og minimering af madspild i alle kostordninger i dagtilbud. Resultatet var ved samlet måling i 2017 en økologiprocent på 67 i gennemsnit.

I de kommende år sætter vi fortsat fokus på børn, mad og måltider og bruger de erfaringer, vi høstede i tidligere projekter. 

Vi udforsker vores verden gennem krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden med kroppen. Når de gennem ro og bevægelse støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle børn, herunder de børn, som har begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber. Det pædagogiske personale skal motivere børn til at bevæge sig ved selv at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse.

I Silkeborg Kommunes dagtilbud er der fokus på at de indendørs og udendørs lege- og læringsmiljøer skal invitere til fysisk udfoldelse. Flere institutioner har et særligt fokus på bevægelse (se evt. under profilinstitutioner). Børnene skal opleve et pædagogisk personale, som inspirerer og lader sig inspirere af børnene til bevægelse og til at få forskellige sansemæssige erfaringer.

For at understøtte dette deltager alle dagtilbud med én eller flere medarbejdere i det faglige netværk krop, sanser og bevægelse. Netværket har til formål at understøtte og inspirere medarbejderne i arbejdet med at skabe lege og læringsmiljøer, der giver mulighed for, at børn i dagtilbuddene får mange forskellige kropslige erfaringer præget af bevægelsesglæde, kreativitet og leg. Netværket udveksler erfaringer, i