Selvbetjening og tidsbestilling

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt blev vedtaget med virkning pr. 1. januar 2007 og er efterfølgende blevet ændret flere gange, senest med virkning pr. 1. januar 2018.

Byrådssalen

Styrelsesvedtægten er vedtaget af Silkeborg Byråd, og indeholder de generelle overordnede rammer for kommunens styrelse.

I vedtægten er der bl.a. fastsat:

  • Antallet af medlemmer i byrådet
  • Hvilke udvalg, der skal nedsættes
  • Antal medlemmer i hvert udvalg
  • Udvalgenes opgaveområder
  • Vederlag til udvalgsformænd  

Hent Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018 (pdf)

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt

§ 1 Silkeborg Byråd består af 31 medlemmer.


Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).


§ 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

Stk. 2. Borgmesteren indkalder en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2 Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3 Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler.

Stk. 2. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v.§ 6 Følgende udvalg nedsættes: 

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget 2. Plan- og Vejudvalget 3. Klima- og Miljøudvalget 4. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 5. Børne- og Ungeudvalget 6. Socialudvalget 7. Sundheds- og Ældreudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget. 

Stk. 2. Den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald af de grunde, som er nævnt i § 3, stk. 2, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Stk. 3. Den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling, jf. styrelseslovens § 28, stk. 3.

§ 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2 Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 3 Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21, stk. 2, og 31a.

§ 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Økonomi- og Erhvervsudvalget§ 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.

Stk. 4 Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet.

Stk. 5 Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet.

Stk. 6 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Stk. 7 Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 8 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Stk. 9 Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes
planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 10 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

1) Erhvervsmæssige, turistmæssige og lignende spørgsmål,

2) borgerservice ifølge lov om kommunale borgerservicecentre,

3) opgaver i forhold til nærdemokrati,

4) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,

5) drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger med tilhørende udenomsarealer,

6) drift og vedligeholdelse af arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område,

7) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, det vil sige administrationsbygninger og øvrige bygninger, som benyttes til formål under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg, og

8) kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål, som ikke ved denne vedtægt, eller byrådets beslutning i det enkelte tilfælde er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 11 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 12 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.


§ 11 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter regler om:

1) Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12,

2) i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og

3) samordning af kommunens indkøbsfunktioner.


§ 12 Økonomi- og Erhvervsudvalget fører tilsyn med:

1) At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,

2) at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,

3) at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,

4) at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver m.v., og

5) løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67. 

Plan- og Vejudvalget§ 13 Plan- og Vejudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige område, på vej- og trafikområdet og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

1) Bygge- og planlovgivningen m.v.,

2) byfornyelsesloven,

3) vej- og trafiklovgivningen, herunder veje og stier samt offentlig belysning,

4) lov om trafikselskaber,

5) taxiloven,

6) trafikhavnen,

7) byggemodning,

8) gennemførelse af ekspropriationer,

9) drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område, 

10) byggemodning samt bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg, og

11) samarbejde med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

1) Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

2) regulativer og takster inden for udvalgets område, og

3) anlægsbudgetter inden for udvalgets område.

Stk. 4 Udvalget udarbejder til Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til kommuneplan efter de anvisninger og retningslinjer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget måtte fastsætte. Udvalget forhandler i fornødent omfang med de øvrige udvalg herom, jf. § 8.


Klima- og Miljøudvalget 

§ 14 Klima- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det klima- og miljømæssige område, herunder opgaver vedrørende:

1) Miljøbeskyttelsesloven,

2) naturbeskyttelsesloven,

3) miljøvurderingsloven,

4) husdyrbrugloven

5) natur drift,

6) klima,

7) overfladevand og grundvand,

8) vandløb,

9) affald og genanvendelse,

10) vandforsyning

11) varmeforsyning,

12) spildevandsforsyning,

13) bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg, og

14) samarbejde med selskaber, andre myndigheder samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om;

1) Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter, og

2) regulativer og takster inden for udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

§ 15 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver samt opgaver inden for folkeoplysning, fritid og idræt m.v., herunder opgaver vedrørende:

1) Biblioteker,

2) museumsforhold, samlinger og lokalarkiver,

3) skoler for musik og andre kreative fag,

4) musikhuse og andre musikaktiviteter,

5) kultur-, aktivitetshuse og åbne værksteder,

6) teater og biografforhold,

7) folkeoplysning og voksenundervisning,

8) fritidsforanstaltninger for børn og unge,

9) udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,

10) idrætsanlæg, idrætshaller, stadion, svømmehaller, friluftsbad, søbade o.l.,

11) forsamlingshuse, medborgerhuse og foreningslokaler,

12) campingpladser, vandrerhjem, kolonihaver og lystbådehavne,

13) rekreative områder i byzone, herunder parker og legepladser,

14) drift og vedligeholdelse af Svømmecenter NordVest, Kjellerup svømmehal og Varmtvandsbassin Ans

15) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg,

16) samarbejde om kulturelle opgaver m.v. med private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser, og

17) samarbejde i øvrigt med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

1) Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter, og

2) regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. inden for udvalgets område,

Børne- og Ungeudvalget 

§ 16 Børne- og Ungeudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til afgørelser i sager om sociale ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område, bortset fra sager efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt dagtilbud og fritids- og ungdomsklubtilbud m.v. og hjælp til børn og familier, herunder opgaver vedrørende:

1) Folkeskolen og ungdomsskolen,

2) dagpleje og børnepasning i kommunens institutioner og private og selvejende institutioner m.v., som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser,

3) samarbejde i øvrigt med andre myndigheder samt private og med selvejende institutioner inden for udvalgets område,

4) fritids- og ungdomsklubber,

5) rådgivning, forebyggelse og tilbud til børn og familier,

6) opgaver vedrørende børn inden for handicap- og psykiatriområdet,

7) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg, og

8) sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje.

Stk. 4 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til tilsynet med døgntilbud til udsatte børn og voksne i Region Midtjylland

Stk. 5 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter.

Socialudvalget

§ 17 Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til afgørelser i sager om sociale ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til social-, handicap-, misbrugs- og psykiatriområderne efter serviceloven, samt efter sundhedslovens § 141, herunder opgaver vedrørende:

1) Opgaver vedrørende voksne inden for handicapområdet,

2) opgaver vedrørende voksne inden for stofmisbrugsområdet,

3) opgaver vedrørende voksne inden for alkoholområdet,

4) botilbud og andre ydelser til socialt udsatte, og

5) opgaver vedrørende voksne inden for psykiatriområdet, herunder dag- og aktivitetstilbud, botilbud og væresteder.

Stk. 4 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til:

1) Opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område, og som ikke ved byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område,

2) samarbejde i øvrigt med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, og

3) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

Stk. 5 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter.

Sundheds- og Ældreudvalget

§ 18 Sundheds- og Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til afgørelser i sager om sociale ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for sundheds-og omsorgsområdet, herunder:

1) Plejeboliger, plejehjem, plejecentre og ældreboliger,

2) personlig pleje, praktisk hjælp og madservice,

3) generelle aktivitetstilbud for ældre og forebyggende hjemmebesøg,

4) genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælpemidler, boligændringer m.v.,

5) borgerrettet forebyggelse,

6) genoptræning efter indlæggelse og vederlagsfri fysioterapi,

7) befordring til læge m.v.,

8) omsorgs- og specialtandpleje,

9) koordinering og styring af tværgående og generelle opgaver vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme,

10) aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusudgifter og sygesikring,

11) opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område, og som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område,

12) samarbejde i øvrigt med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, og

13) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter.

Arbejdsmarkedsudvalget

§ 19 Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder:

1) Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

2) de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35 – 39,

3) opgaver vedrørende den overordnede integrationsindsats,

4) opgaver i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v.

5) opgaver i henhold til kapitel 2 i lov om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Ungdommens Uddannelsesvejledning), jf. dog § 8, og

6) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager samspillet med andre myndigheder, kollegiale organer, arbejdsmarkedets parter samt private virksomheder om fastlæggelse af lokale beskæftigelsespolitiske mål og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats m.v.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter.

Vederlag m.v.§ 20 Formanden for Plan-, og Vejudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 Formanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5 Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6 Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7 Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8 Formanden for det i henhold til lov om retssikkerhed og administration nedsatte børn og unge-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9 Den i stk. 1 - 8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende formand fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet.

§ 21 Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, i et af de i § 20 nævnte udvalg, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for udvalget i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag, jf. § 20, stk. 1 – 8, forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Stk. 2 Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Ikrafttrædelse og ændringer i vedtægten


 
§ 22 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.
 
Stk. 2 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til det kommunale tilsyn v/ Ankestyrelsen 
 
Vedtaget på møder i Silkeborg Byråd, den 27. november og 18. december 2017